Toelichting Landelijke Beoordelingscriteria

In de onderstaande toelichting is per onderwerp aangegeven op welke wijze beoordeeld wordt wanneer het onderwerp van de agenda af kan, omdat het als voldoende geïmplementeerd wordt beschouwd.

Beoordelingscriteria

Inleiding

Op de implementatieagenda van ZE&GG staat per onderwerp aangegeven op welke wijze beoordeeld wordt wanneer het onderwerp van de agenda af kan, omdat het als voldoende geïmplementeerd wordt beschouwd. Hierbij wordt gekeken naar het landelijke beeld en dus niet de lokale situatie per zorgaanbieder. In dit document wordt een toelichting gegeven per beoordelingscriterium. Streefwaarden en streeftijden, indien beschikbaar voor een onderwerp, staan aangegeven op de ZE&GG website bij het betreffende onderwerp. Wanneer dit voor een onderwerp bekend is zal hierover gecommuniceerd worden.

80% ZA rapporteert ≥ 85% geïmplementeerd

De leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) rapporteren periodiek over de implementatiegraad van alle onderwerpen op de implementatieagenda. Als de rapportagegraad op 80% ligt, dan wil dat zeggen dat van de totaal 99 leden van de NVZ er 79 gerapporteerd hebben en kan er een toets volgen op de implementatiegraad. In dit geval moet het percentage dat volledig geïmplementeerd rapporteert op 85% liggen. Hierbij is de teller het gerapporteerd aantal volledig geïmplementeerd en de noemer het gerapporteerd aantal zorgaanbieders voor wie onderwerp van toepassing (relevant) is. Niet van toepassing wordt dus buiten beschouwing gelaten.

90% ZA rapporteert ≥ 90% geïmplementeerd

De leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen rapporteren periodiek over de implementatiegraad van alle onderwerpen op de implementatieagenda. Als de rapportagegraad op 90% ligt, dan wil dat zeggen dat van de totaal 99 leden van de NVZ er 89 gerapporteerd hebben en kan er een toets volgen op de implementatiegraad. In dit geval moet het percentage dat volledig geïmplementeerd rapporteert op 85% liggen. Hierbij is de teller het gerapporteerd aantal volledig geïmplementeerd en de noemer het gerapporteerd aantal zorgaanbieders voor wie onderwerp van toepassing (relevant) is. Niet van toepassing wordt dus buiten beschouwing gelaten.

Afspraken o.b.v. kwaliteitsregistratie SWAB

Met behulp van deze kwaliteitsregistratie, de Antimicrobial Stewardshipmonitor, zou een goed beeld van de implementatiegraad verkregen kunnen worden. Op basis daarvan kunnen dan afspraken over streefwaarden en – tijden gemaakt kunnen worden. Wel dient de kwaliteitsregistratie dan beter gevuld te worden. Dus het zou fijn zijn als zorgaanbieders kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te gaan doen indien zij nog niet aanleveren. Dit kan via MRMD.

Afspraken o.b.v. Uniforme Data Definitie

Voor deze onderwerpen wordt een Uniforme Data Definitie (UDD) ontwikkeld. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt over streefwaarden- en tijden. Wanneer deze gemaakt zijn zal aangegeven worden wat deze afspraken behelzen. De UDD met nulmeting en de gemaakte worden gepubliceerd op de website van ZE&GG.

Check met Grove Monitor op implementatiegraad

Op deze onderwerpen is een hoge implementatiegraad gerapporteerd door de zorgaanbieders. Omdat het een belangrijk onderwerp betreft is besloten hier door DHD & Vektis een Grove Monitor op te stellen om een check te doen of de gerapporteerde implementatiegraad ook terug te zien is in de data.

Grove Monitor

Voor deze onderwerpen is door LOGEX een Grove Monitor ontwikkeld om snel zicht te krijgen op de implementatiegraad. Op basis hiervan is met de betreffende Wetenschappelijk Vereniging gekeken of de monitor voldoende houvast biedt om afspraken te maken of dat de monitor nog aangescherpt dient te worden.

Landelijk gemiddelde op basis van Grove Monitor

Voor deze onderwerpen is op basis van de Grove Monitor een afspraak gemaakt over streefwaarde en streeftijd. De streefwaarde en streeftijd worden op de website van ZE&GG bij het betreffende onderwerp opgenomen.

NTB

Voor deze onderwerpen dient nog bepaald te worden hoe de beoordeling voor voldoende aantoonbaar geïmplementeerd eruit zal zien.

Wordt bepaald na afronden project KwaliTIJD

Er loopt een project KwaliTIJD met verpleegkundigen uit tien ziekenhuizen waarin gekeken wordt wat nodig is om gepast gebruik onderdeel te laten zijn van de dagelijkse werkzaamheden. Aan de hand van hun ervaringen is een toolkit ontwikkeld waarmee verpleegkundigen ondersteund worden om stap voor stap gepast gebruik te implementeren in de praktijk. Mede op basis van deze ervaringen zullen beoordelingscriteria worden vastgesteld voor de verpleegkundige onderwerpen.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief