Implementeren & monitoren

We helpen om de kennis over gepast gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk te brengen en monitoren of zorgaanbieders de (nieuwe) kennis daadwerkelijk toepassen.

Ambitie implementeren

In 2024 hebben alle zorgaanbieders in de Medisch Specialistische Zorg aantoonbaar 80% van de gepast gebruik onderwerpen van de Implementatieagenda die van toepassing zijn op de zorg die zij binnen hun instelling leveren, binnen de streeftijd - en als die er niet is - binnen twee jaar geïmplementeerd.

Wat is implementeren?

Nieuwe kennis over gepast gebruik die voortkomt uit zorgevaluatie moet in de praktijk toegepast worden zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Het daadwerkelijk toepassen in de praktijk noemen we implementeren. 

Ambitie monitoren

In 2024 hebben we de benodigde hulpmiddelen en meetinstrumenten om de implementatie van gepast gebruik te kunnen monitoren.

Wat is monitoren?

Met monitoren kijken we of de kennis van gepast gebruik inderdaad wordt vertaald naar de dagelijkse zorgpraktijk. We gebruiken o.a. spiegelinformatie om implementatie te stimuleren en de voortgang van implementatie te volgen. Spiegelinformatie is informatie op basis van bestaande registratiedata die inzicht geeft in de mate van implementatie van gepast gebruik van zorg bij de verschillende zorgaanbieders. Hiermee bieden we zorgaanbieders inzicht welke gepast gebruik onderwerpen al succesvol zijn geïmplementeerd en waar nog verdere actie nodig is.

Veelgestelde vragen

 • Spiegelinformatie

 • V&VN KwaliTIJD

 • Implementeren

  • Welke initiatieven hebben bijgedragen aan de implementatieagenda?

   Op de implementatieagenda zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te vinden vanuit verschillende initiatieven, te weten:

   • De verstandige keuzes van de FMS
   • De “Beter Laten” onderwerpen van de V&VN
   • De Zinnige Zorg verbetersignalementen van het Zorginstituut
   • De uitkomsten uit ZonMw Doelmatigheidsonderzoek die opgenomen zijn in de richtlijnen van de FMS
   • De landelijke opschalingsprojecten van het Doen of Laten? programma van het Citrienfonds van de NFU
  • Welke hulp biedt ZE&GG bij de implementatie van gepast gebruik?

   Het projectteam van ZE&GG biedt diverse middelen om de implementatie te faciliteren:

   • de Implementatietoolbox: https://hub.zorgevaluatiegepas... en de daarbij behorende webinars. Deze zijn hier terug te vinden via onze website.
   • inspirerende voorbeelden in andere webinars, terug te kijken via onze website.
   • werkruimtes op de HUB en webinars rondom specifieke onderwerpen op de implementatieagenda. Zie hiervoor: https://hub.zorgevaluatiegepas...
   • het verpleegkundig implementatieproject KwaliTIJD - rondom aantoonbaarheid. Check hiervoor de pagina 'Implementatie verpleegkundige onderwerpen', via Implementeren & Monitoren
   • en andere manieren waarop je zou kunnen aantonen dat een onderwerp al geïmplementeerd is, heeft ZE&GG op een rijtje gezet in deze inspiratie A4: https://hub.zorgevaluatiegepas...
   • een wekelijks online spreekuur op donderdag van 12:00-12:30. Zie https://hub.zorgevaluatiegepas...
   • de NVZ organiseert elke eerste donderdag van de maand een bijpraatuurtje voor haar leden. Aanmelden kan via: c.leenen@nvz-ziekenhuizen.nl
   • specifieke informatie rondom de implementatieafspraken tussen NVZ en ZN zijn hier te vinden: https://hub.zorgevaluatiegepas....
   • belemmeringen en successen worden in kaart gebracht en waar mogelijk omgezet in (structurele) oplossingen
   • verdere vragen kunnen altijd gesteld worden via het mailadres implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl
  • Wat is het doel van de implementatieagenda?

   Veel verschillende partijen hebben de afgelopen jaren vastgesteld wat gepast gebruik van medisch specialistische zorg is. Het partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische-zorg (HLA-MSZ) die deelnemen aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben de verschillende initiatieven gebundeld op de implementatieagenda. De onderwerpen die op de implementatie agenda staan bieden dus een overzicht van kennis over gepast gebruik en daarvan is het de bedoelding dat deze hun weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk.

   Zorgaanbieders (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) en zorgprofessionals (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeterpotentieel ligt. Daar kunnen zij actief actie op ondernemen. De manieren waarop je kunt aantonen dat een onderwerp bij jou al geïmplementeerd is, heeft ZE&GG op een rijtje gezet in deze inspiratie A4 (https://hub.zorgevaluatiegepas...).

  • Wat is een UDD?

   Momenteel worden er bij het opstellen van spiegelinformatie verschillende datadefinities gehanteerd door verschillende datapartijen. Dat kan discussie opleveren bij het gebruik ervan. ZE&GG wil daarom per onderwerp op de Implementatieagenda Uniforme Data Definities vaststellen. Deze zijn we op dit moment aan het ontwikkelen. Dit doen we in gezamenlijkheid met de (data)partijen die de spiegels ontwikkelen. Door de HLA-MSZ partijen zijn Vektis en DHD gekozen om hierbij als landelijke datapartij te ondersteunen. Bij het definiëren van de datadefinities betrekken we zowel medische- als data experts vanuit de HLA-MSZ partijen.

  • Wat is de Implementatiemonitor?

   Met de implementatiemonitor houden we op landelijk niveau zicht op het totale verloop van implementatie van de gepast gebruik onderwerpen die op de Implementatieagenda staan. De Uniforme Data Definitie (UDD) en de streefwaarde en streeftijd vormen hiervoor de basis.

  • Wanneer wordt de implementatieagenda geüpdatet?

   Het programma ZE&GG updatet én communiceert per kwartaal over de implementatieagenda, aansluitend op het inkoopproces.

  • Voor wie is de implementatieagenda bedoeld?

   De implementatieagenda is bedoeld voor alle partijen in de medisch specialistische zorg en biedt een overzicht van bestaande kennis over gepast gebruik zoals die door verschillende HLA-partijen is samengesteld.
   NVZ en ZN hebben specifieke afspraken gemaakt rondom implementatie waarbij deze implementatieagenda de basis is, voor meer informatie hierover zie: https://hub.zorgevaluatiegepas....

  • Van wie is de Implementatieagenda?

   De Implementatieagenda is een bundeling van gepast gebruik onderwerpen. Deze onderwerpen zijn niet door ZE&GG bedacht, maar uit reeds bestaande processen en bronnen samengebracht. Alle HLA-partners binnen ZE&GG hebben de Implementatieagenda gezamenlijk vastgesteld. Daarmee is de Implementatieagenda van (en voor) iedereen.

  • Onze zorgevaluatie staat niet op de lijst, hoe kan dat?

   Lees onder de vraag: “Hoe is de lijst tot stand gekomen” over het proces dat heeft geleid tot de huidige onderwerpen op de agenda.

   Het is nadrukkelijk een levend document, waar onderwerpen zullen in- en uitstromen. Voor nu biedt het de basis voor partijen om samen mee aan de slag te gaan. Heeft u een voorbeeld dat voldoet aan de huidige criteria (MSZ, bestaande zorg, opgenomen in richtlijn), maar nog niet op de huidige implementatieagenda staat? Neem dan contact met ons op via:  implmenteren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

  • Komt innovatie ook terug op de implementatie agenda?

   Op de Implementatieagenda komen onderwerpen die voldoen aan de criteria van gepast gebruik. Dit kunnen zowel nieuwe als bestaande interventies zijn. Dus ook innovaties komen in aanmerking voor de implementatieagenda.

  • Kan ik zelf of iemand uit mijn organisatie onderwerpen aandragen voor de implementatieagenda?

   Je kunt zelf onderwerpen aandragen bij de relevante wetenschappelijke vereniging(en). Die kunnen toetsen of het onderwerp geschikt is voor op de Implementatieagenda.

  • Is de Implementatieagenda een blijvend initiatief?

   Dat is vooralsnog wel de bedoeling. Uiteindelijk wil je dat alle aanbevelingen in richtlijnen waarvoor dat mogelijk en gewenst is, een goede wetenschappelijke onderbouwing hebben. Gezien de grote hoeveelheid aanbevelingen waar dat nog niet voor geldt, zal het bundelen van de gepast gebruik onderwerpen op de implementatieagenda relevant blijven.

  • Is de benchmark die mijn dataleverancier weergeeft, hetgeen waar we naar moeten streven met implementatie?

   ZE&GG probeert per onderwerp te komen tot zogenaamde streefwaardes. Daarmee wordt duidelijk wanneer de bereikte implementatiegraad van gepast gebruik 'voldoende' is. Zolang er nog geen streefwaardes zijn, is het lastig te zeggen welke implementatiegraad we nastreven. Dit moet daarom tot die tijd afgestemd worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

  • Hoe wordt bepaald welke nieuwe onderwerpen op de implementatie agenda komen?

   Er wordt door ZE&GG in gezamenlijkheid besloten welke onderwerpen worden toegevoegd.

  • Hoe kunnen wij onze implementatiekennis delen?

   Dit kan via ons samenwerkingsplatform de HUB, of een e-mail aan: implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

  • Hoe is de lijst tot stand gekomen (proces)? Welke criteria zijn gevolgd?

   Veel verschillende partijen hebben los van elkaar en volgens hun eigen proces vastgesteld wat gepast gebruik van medisch specialistische zorg is.

   Het programma ZE&GG heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. De implementatieagenda bevat wetenschappelijk onderbouwde kennis rondom gepast gebruik binnen bestaande medisch specialistische zorg.

  • Hoe gebruik ik de Implementatieagenda?

   De implementatieagenda is een levend document waar nieuwe onderwerpen bij komen en geïmplementeerde onderwerpen 'af' gaan. De agenda is te vinden op de website https://www.zorgevaluatiegepas...

   Het is mogelijk om de agenda in zijn totaliteit te downloaden of om een selectie te downloaden aan de hand van een aantal filters, zoals initiatief, specialisme, type interventie, landelijk of lokaal.

   We hebben een uitlegvideo (https://www.youtube.com/watch?...) gemaakt waarin we u stap voor stap meenemen door de Implementatieagenda. Hierin leert u hoe u de Implementatieagenda moet lezen en gebruiken.

  • Hoe blijven we op de hoogte van updates van de implementatieagenda?

   De implementatieagenda wordt online geüpdatet.

   De meest recente versie is te vinden op onze website. Zodra er een update is communiceren we dat onder andere via onze nieuwsbrief. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van ZE&GG. Inschrijven kan via de website (onderaan de pagina).

  • Gaat iedereen hier nu morgen mee aan de slag?

   Het is belangrijk om te weten dat implementatie niet gemakkelijk is.

   Het vraagt vaak om substantiële wijzigingen in hoe de zorg op dit moment geleverd wordt. Soms moet zorg op een andere manier geleverd worden en soms moeten dingen worden gelaten die al jaren standaard zijn. Daarvoor is het nodig om vooral samen aan de slag te gaan met de verandering, te ontdekken waar de belemmeringen liggen, deze te benoemen en dan samen op te lossen. Geen discussie over het ‘wat’ maar een gesprek over het ‘hoe’. Het is daarbij belangrijk dat partijen elkaar helpen om de verandering mogelijk te maken. Niet alle partijen zullen direct met alle onderwerpen aan de slag gaan.

  • Gaan zorgverzekeraars hier al op inkopen?

   De verandering die gepaard gaat met het implementeren van kennis over welke zorg, voor welke patiënt, op welk moment het meest gepast is, kan een grote impact hebben op de zorg voor patiënten, het zorgproces en de financiën van een zorgaanbieder.

   Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars samenwerken om implementatie mogelijk te maken. Zij zullen samen aan de hand van de Implementatieagenda het gesprek moeten aangaan en bepalen met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. Hiermee maken ze onderling afspraken over de implementatie en wat daarvoor precies nodig is.

  • Gaan er ook onderwerpen van de implementatieagenda af?

   Ja. Bijvoorbeeld wanneer een onderwerp van de Implementatieagenda de gewenste streefnorm heeft bereikt of niet langer relevant is omdat de richtlijn is aangepast.

  • Ben ik verplicht om onderwerpen van de implementatieagenda te implementeren?

   Alle HLA-MSZ partijen binnen ZE&GG hebben zich gecommitteerd aan de doelstellingen voor implementeren. Daarbij hoort dus ook het aantoonbaar implementeren van de onderwerpen van de Implementatieagenda. In de afspraken die lokale zorgaanbieders maken over implementatie, moet ruimte zijn voor maatwerk. De Implementatieagenda moet dus als basis dienen voor een inhoudelijk gesprek over gepast gebruik.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief