Implementeren & monitoren

We helpen om de kennis over gepast gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk te brengen en monitoren of zorgaanbieders de (nieuwe) kennis daadwerkelijk toepassen.

Zoom in op afbeelding

Ambitie implementeren

In 2024 hebben alle zorgaanbieders in de Medisch Specialistische Zorg aantoonbaar 80% van de gepast gebruik onderwerpen van de Implementatieagenda die van toepassing zijn op de zorg die zij binnen hun instelling leveren, binnen de streeftijd - en als die er niet is - binnen twee jaar geïmplementeerd.

Wat is implementeren?

Nieuwe kennis over gepast gebruik die voortkomt uit zorgevaluatie moet in de praktijk toegepast worden zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Het daadwerkelijk toepassen in de praktijk noemen we implementeren. 

Ambitie monitoren

In 2024 hebben we de benodigde hulpmiddelen en meetinstrumenten om de implementatie van gepast gebruik te kunnen monitoren.

Wat is monitoren?

Met monitoren kijken we of de kennis van gepast gebruik inderdaad wordt vertaald naar de dagelijkse zorgpraktijk. We gebruiken o.a. spiegelinformatie om implementatie te stimuleren en de voortgang van implementatie te volgen. Spiegelinformatie is informatie op basis van bestaande registratiedata die inzicht geeft in de mate van implementatie van gepast gebruik van zorg bij de verschillende zorgaanbieders. Hiermee bieden we zorgaanbieders inzicht welke gepast gebruik onderwerpen al succesvol zijn geïmplementeerd en waar nog verdere actie nodig is.

Veelgestelde vragen

 • Spiegelinformatie

 • V&VN KwaliTIJD

 • Implementeren

  • Welke initiatieven hebben bijgedragen aan de implementatieagenda?

   Op de implementatieagenda zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te vinden vanuit, te weten:

   • Evidence based aanbevelingen uit richtlijnen medisch specialisten

   • De “Beter Laten” onderwerpen van de V&VN

   • De verstandige keuzes van de FMS

   • De Zinnige Zorg verbetersignalementen van het Zorginstituut

   • De Risico analyse pakket (RAPs) en duidingen van het Zorginstituut

   • De zorgadviestrajecten van de Zorgverzekeraars

   • De uitkomsten uit ZonMw Doelmatigheidsonderzoek die opgenomen zijn in de richtlijnen van de FMS

   • De landelijke opschalingsprojecten van het Doen of Laten? programma van het Citrienfonds van de NFU

   • Programma Dure Geneesmiddelen

  • Welke hulp biedt ZE&GG bij de implementatie van gepast gebruik?

   Het projectteam van ZE&GG biedt diverse middelen om de implementatie te faciliteren:

   Verdere vragen kunnen worden gesteld via: implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

  • Wat is het doel van de implementatieagenda?

   De partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische-zorg (HLA-MSZ) die deelnemen aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben met elkaar gepast gebruik onderwerpen vastgesteld voor op de implementatieagenda. De onderwerpen die op de implementatie agenda staan bieden dus een overzicht van kennis over gepast gebruik en daarvan is het de bedoelding dat deze hun weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk.

   Zorgaanbieders (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) en zorgprofessionals (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeterpotentieel ligt. Daar kunnen zij actie op ondernemen.

   De implementatieagenda wordt één keer per kwartaal geüpdatet, door nieuwe onderwerpen toe te voegen en onderwerpen die niet meer relevant zijn of al geïmplementeerd zijn te verwijderen. Alle HLA-partijen nemen gezamenlijk hier een besluit over.

  • Wat is een UDD?

   Momenteel worden er bij het opstellen van spiegelinformatie verschillende datadefinities gehanteerd door verschillende datapartijen. Dat kan discussie opleveren bij het gebruik ervan. ZE&GG wil daarom per onderwerp op de Implementatieagenda Uniforme Data Definities vaststellen. Deze zijn we op dit moment aan het ontwikkelen. Dit doen we in gezamenlijkheid met de (data)partijen die de spiegels ontwikkelen. Door de HLA-MSZ partijen zijn Vektis en DHD gekozen om hierbij als landelijke datapartij te ondersteunen. Bij het definiëren van de datadefinities betrekken we zowel medische- als data experts vanuit de HLA-MSZ partijen.

  • Wat is de Implementatiemonitor?

   Met de implementatiemonitor houden we op landelijk niveau zicht op het totale verloop van implementatie van de gepast gebruik onderwerpen die op de Implementatieagenda staan. De Uniforme Data Definitie (UDD) en de streefwaarde en streeftijd vormen hiervoor de basis.

  • Wanneer wordt de implementatieagenda geüpdatet?

   Het programma ZE&GG updatet én communiceert per kwartaal over de implementatieagenda, aansluitend op het inkoopproces.

  • Voor wie is de implementatieagenda bedoeld?

   De implementatieagenda is bedoeld voor alle partijen in de medisch specialistische zorg en biedt een overzicht van bestaande kennis over gepast gebruik zoals die door verschillende HLA-partijen is samengesteld.
   NVZ en ZN hebben specifieke afspraken gemaakt rondom implementatie waarbij deze implementatieagenda de basis is, voor meer informatie hierover zie: https://hub.zorgevaluatiegepas....

  • Van wie is de Implementatieagenda?

   De Implementatieagenda is een bundeling van gepast gebruik onderwerpen. Deze onderwerpen zijn niet door ZE&GG bedacht, maar uit reeds bestaande processen en bronnen samengebracht. Alle HLA-partners binnen ZE&GG hebben de Implementatieagenda gezamenlijk vastgesteld. Daarmee is de Implementatieagenda van (en voor) iedereen.

  • Komt innovatie ook terug op de implementatie agenda?

   Op de Implementatieagenda komen onderwerpen die voldoen aan de criteria van gepast gebruik. Dit kunnen zowel nieuwe als bestaande interventies zijn. Dus ook innovaties komen in aanmerking voor de implementatieagenda.

  • Kan ik zelf of iemand uit mijn organisatie onderwerpen aandragen voor de implementatieagenda?

   U kunt zelf onderwerpen aandragen bij de relevante wetenschappelijke vereniging(en). Die kunnen toetsen of het onderwerp geschikt is voor op de Implementatieagenda. Daarnaast worden soms uitvragen gedaan om onderwerpen aan te leveren. Dat gebeurt via de NFU, ZKN en NVZ.

  • Is de Implementatieagenda een blijvend initiatief?

   Dat is vooralsnog wel de bedoeling. Uiteindelijk wil je dat alle aanbevelingen in richtlijnen waarvoor dat mogelijk en gewenst is, een goede wetenschappelijke onderbouwing hebben. Gezien de grote hoeveelheid aanbevelingen waar dat nog niet voor geldt, zal het bundelen van de gepast gebruik onderwerpen op de implementatieagenda relevant blijven.

  • Is de benchmark die mijn dataleverancier weergeeft, hetgeen waar we naar moeten streven met implementatie?

   ZE&GG probeert per onderwerp te komen tot zogenaamde streefwaardes. Daarmee wordt duidelijk wanneer de bereikte implementatiegraad van gepast gebruik 'voldoende' is. Zolang er nog geen streefwaardes zijn, is het lastig te zeggen welke implementatiegraad we nastreven. Dit moet daarom tot die tijd afgestemd worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

  • Hoe wordt bepaald welke nieuwe onderwerpen op de implementatie agenda komen?

   Er wordt door alle partijen binnen ZE&GG in gezamenlijkheid besloten welke gepast gebruik onderwerpen worden toegevoegd aan de Implementatieagenda.

   De Implementatieagenda wordt één keer per kwartaal geüpdatet, door nieuwe onderwerpen toe te voegen en onderwerpen die niet meer relevant of al geïmplementeerd zijn te verwijderen. Alle HLA-partijen nemen gezamenlijk hier een besluit over.

   Er wordt voor nieuwe onderwerpen gekeken of het gaat om bestaande zorg, er voldoende wetenschappelijk bewijs is (GRADE methodiek), het onderwerpen zijn die bewezen effectief of bewezen niet-effectief zijn en een implementatie-impuls nodig hebben, en naar de (relatieve) kosteneffectiviteit.

  • Hoe kunnen wij onze implementatiekennis delen?

   Dit kan via ons samenwerkingsplatform de HUB, of een e-mail aan: implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

  • Hoe is de lijst tot stand gekomen (proces)? Welke criteria zijn gevolgd?

   De partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische-zorg (HLA-MSZ) die deelnemen aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben met elkaar gepast gebruik onderwerpen vastgesteld voor op de Implementatieagenda. Één keer per kwartaal wordt er door alle partijen binnen ZE&GG in gezamenlijkheid besloten welke gepast gebruik onderwerpen worden toegevoegd aan de Implementatieagenda en welke onderwerpen worden verwijderd die niet meer relevant of al geïmplementeerd zijn.

   Er wordt voor nieuwe onderwerpen gekeken of het gaat om bestaande zorg, er voldoende wetenschappelijk bewijs is (GRADE methodiek), het onderwerpen zijn die bewezen effectief of bewezen niet-effectief zijn en een implementatie-impuls nodig hebben, en naar de (relatieve) kosteneffectiviteit.

  • Hoe gebruik ik de Implementatieagenda?

   De implementatieagenda is een levend document waar nieuwe onderwerpen bij komen en geïmplementeerde onderwerpen 'af' gaan. De agenda is te vinden op de website https://www.zorgevaluatiegepas...

   Het is mogelijk om de agenda in zijn totaliteit te downloaden of om een selectie te downloaden aan de hand van een aantal filters, zoals initiatief, specialisme, type interventie, landelijk of lokaal.

   We hebben een uitlegvideo (https://www.youtube.com/watch?...) gemaakt waarin we u stap voor stap meenemen door de Implementatieagenda. Hierin leert u hoe u de Implementatieagenda moet lezen en gebruiken.

  • Hoe blijf ik op de hoogte van updates van de implementatieagenda?

   De implementatieagenda wordt online geüpdatet. De meest recente versie is te vinden op onze website. Via 'Aan de slag', 'Implementatieagenda' https://zorgevaluatiegepastgebruik.nl/aan-de-slag/implementatieagenda/. Het NVZ format is te vinden in de bibliotheek op de HUB.

   Zodra er een update is, communiceren we dat onder andere via onze nieuwsbrief. Inschrijven voor de ZE&GG nieuwsbrief kan via de website (onderaan de pagina). Daarnaast worden de NVZ-contactpersonen via de mail op de hoogte gebracht.

  • Gaat iedereen hier nu morgen mee aan de slag?

   Het is belangrijk om te weten dat implementatie niet gemakkelijk is.

   Het vraagt vaak om substantiële wijzigingen in hoe de zorg op dit moment geleverd wordt. Soms moet zorg op een andere manier geleverd worden en soms moeten dingen worden gelaten die al jaren standaard zijn. Daarvoor is het nodig om vooral samen aan de slag te gaan met de verandering, te ontdekken waar de belemmeringen liggen, deze te benoemen en dan samen op te lossen. Geen discussie over het ‘wat’ maar een gesprek over het ‘hoe’. Het is daarbij belangrijk dat partijen elkaar helpen om de verandering mogelijk te maken.

  • Gaan zorgverzekeraars hier al op inkopen?

   De verandering die gepaard gaat met het implementeren van kennis over welke zorg, voor welke patiënt, op welk moment het meest gepast is, kan een grote impact hebben op de zorg voor patiënten, het zorgproces en de financiën van een zorgaanbieder.

   Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars samenwerken om implementatie mogelijk te maken. Zij zullen samen aan de hand van de Implementatieagenda het gesprek moeten aangaan en bepalen met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. Hiermee maken ze onderling afspraken over de implementatie en wat daarvoor precies nodig is.

  • Gaan er ook onderwerpen van de implementatieagenda af?

   Ja, bijvoorbeeld wanneer een onderwerp de gewenste implementatiegraad heeft bereikt of als een aanbeveling inhoudelijk achterhaald is.

  • Ben ik verplicht om onderwerpen van de implementatieagenda te implementeren?

   Alle HLA-MSZ partijen binnen ZE&GG hebben zich gecommitteerd aan de doelstellingen voor implementeren. Daarbij hoort dus ook het aantoonbaar implementeren van de onderwerpen van de Implementatieagenda. In de afspraken die lokale zorgaanbieders maken over implementatie, moet ruimte zijn voor maatwerk. De Implementatieagenda moet dus als basis dienen voor een inhoudelijk gesprek over gepast gebruik.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief