Systematisch agenderen

In de pilot systematisch agenderen gaan we kennisvragen gezamenlijk bepalen en in co-creatie uitwerken tot zorgevaluaties die de kennisvraag en de pakketvraag met voldoende zeggingskracht beantwoorden. Kennisvragen halen we op uit richtlijnherzieningen door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten in samenspraak met de betrokken Wetenschappelijke verenigingen en risicogerichte analyses van het pakket (RAP) door Zorginstituut Nederland.

Resultaat:

Na afloop van de pilot komen we tot een proces waarbij het systematisch ophalen van de belangrijkste kennisvragen structureel onderdeel wordt van alle richtlijnen en analyses van het verzekerde pakket (systeeminbedding). Tevens is er dan een proces waarmee in co-creatie de kennisvragen leiden tot een onderzoeksopzet voor een zorgevaluatie die de kennisvraag en de pakketvraag beantwoord. Zo worden de belangrijkste kennisvragen continu geagendeerd en vertaald in zorgevaluaties die de vraag ook daadwerkelijk beantwoorden en leiden tot implementatie in de praktijk.

ACTIE 1: Kennisvragen structureel agenderen

We voeren de pilot uit met een beperkt aantal richtlijnen clusters en analyses van het pakket. We starten met alle aanbevelingen uit de richtlijnen en rubriceren deze o.b.v. de wetenschappelijke onderbouwing in ‘groene’, ‘rode’ en ‘oranje’ onderwerpen. Vervolgens worden de ‘oranje’ onderwerpen gecategoriseerd in onderwerpen waar geen verder onderzoek voor nodig of mogelijk is en onderwerpen die onderzocht moeten worden (kennisvragen). Tot slot worden deze kennisvragen geprioriteerd o.b.v. eerder vastgestelde criteria. We verwachten op deze manier te komen tot 5 impactvolle kennisvragen waarvoor zorgevaluaties uitgevoerd gaan worden.

WIE: Projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG, Federatie Medisch Specialisten, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZN, Zorginstituut Nederland, Trialbureau Zorgevaluatie Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenverenigingen, ZonMw, Vektis.

PLANNING: Q1/Q2 2023

ACTIE 2: In co-creatie projectvoorstellen opstellen

Met alle betrokken partijen worden de geprioriteerde kennisvragen volgens een iteratief proces vertaald in een onderzoeksopzet voor zorgevaluatie die de kennisvraag en de pakketvraag met voldoende zeggingskracht beantwoordt. Het uiteindelijke besluit wordt vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarna de zorgevaluatie gefinancierd wordt en kan starten. We verwachten zo 5 impactvolle zorgevaluaties met steun en betrokkenheid van alle partijen te kunnen starten.

WIE: Projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG, Federatie Medisch Specialisten, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZN, Zorginstituut Nederland, Trialbureau Zorgevaluatie Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenverenigingen, ZonMw, Vektis.

PLANNING: Q3/Q4 2023

ACTIE 3: Rol spiegelinformatie bij agendering en subsidierondes

Binnen de pilot systeeminbedding Cirkel van Gepast Gebruik zal op 3 momenten gekeken worden of er spiegelinformatie nodig is.

  1. Tijdens het prioriteren van de kennisvragen die door de clusterstuurgroepen worden opgeleverd. Als het voor de prioritering nodig is om meer gedetailleerde informatie over volume en kosten te hebben, zal deze gevraagd worden aan Vektis en/of DHD.

  2. Tijdens het co-creatieproces zijn data over praktijkvariatie en aantallen patiënten nodig om inschatting te maken over de haalbaarheid en welke centra de benodigde patiënten hebben.

  3. Na het afronden van de zorgevaluatie wordt beoordeeld of er spiegelinformatie nodig is om de implementatie te bevorderen. Met de implementatie kan dan de Cirkel van Gepast Gebruik worden “gesloten”.

WIE: Projectorganisatie en werkorganisatie ZE&GG, Federatie Medisch Specialisten, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Wetenschappelijke Verenigingen, Zorginstituut Nederland, Vektis, DHD, ZonMw, Patiëntenfederatie Nederland

PLANNING: 

  1. Q2-Q3

  2. Q3-Q4

  3. 2024 en later

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief