Veelgestelde vragen

Agenderen

 • Wie maakt de Kennisagenda?

  We richten momenteel vanuit het programma ZE&GG een proces in om kennisvragen structureel op te halen uit de Richtlijnherzieningen van de Federatie Medisch Specialisten en de Risico-Analyse Pakket (RAP) trajecten en Duidingen van het Zorginstituut. Deze kennisvragen komen op de Kennisagenda. De Kennisagenda wordt hierna door alle HLA-MSZ partijen gezamenlijk vastgesteld binnen ZE&GG.

 • Wat zijn Kennisvragen?

  De Kennisagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen zodat zorgevaluaties gestart worden op de meest relevante kennisvragen.

 • Wat is de Kennisagenda?

  De Kennisagenda (voorheen Handelingsagenda) is een agenda met kennisvragen die door de HLA-MSZ partijen geëvalueerd worden. Hiermee agenderen we gezamenlijk nieuwe kennisvragen uit de klinische praktijk. De HLA-MSZ partijen zorgen gezamenlijk voor evaluatie en implementatie van de uitkomsten van deze kennisvragen.

 • Voor wie is de Kennisagenda?

  De Kennisagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen zodat zorgevaluaties gestart worden op de meest relevante kennisvragen.

Evalueren

 • Veldnorm

  • Wie heeft de Veldnorm gemaakt?

   De werkgroep die de Veldnorm heeft ontwikkeld is samengesteld uit afgevaardigden van VWS, NVMETC, NFU, STZ, FMS, DORP, Ontregel het onderzoek, Trialbureau Zorgevaluatie Nederland en COREON. ZKN en Patiëntenfederatie Nederland hebben input gegeven waar het ging om de bruikbaarheid voor en positie van hun achterbannen. ZonMw, de CCMO en IGJ zijn op meerdere momenten geraadpleegd ter consultatie.

  • Wie besluit of iets bestaande zorg is?

   De medisch specialisten in Wetenschappelijke Verenigingen bekijken de binnengekomen aanvragen voor een verklaring bestaande zorg. De gehele procedure is te vinden op de website van de Veldnorm.

  • Wat wordt er met zorgevaluatie bedoeld in de Veldnorm?

   Zorgevaluatie is evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande zorg (behandeling, diagnostiek, nazorg of organisatie van zorg).

  • Wat wordt bedoeld met ‘bestaande zorg’?

   Bestaande zorg wil zeggen dat er al ruime ervaring in Nederland is met deze zorg. Ruime ervaring wil zeggen:

   • De zorg wordt in meerdere (academische en/of algemene) ziekenhuizen in Nederland toegepast, tenzij de zorg beargumenteerd geconcentreerd is in bepaalde centra;

   • De zorg wordt in een substantieel percentage van de in aanmerking komende patiënten toegepast.

  • Wat is de Veldnorm?

   De Veldnorm is een document en bevat een verzameling afspraken en templates van veldpartijen in de medisch specialistische zorg, binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving zoals WMO en CTR. De Veldnorm moet zorgen voor een uniform en proportioneel kader voor toetsing en kwaliteit van WMO-plichtige zorgevaluaties. De Veldnorm dient als basis voor alle WMO-plichtige zorgevaluaties in Nederland.

  • Wat is de status van de Veldnorm ten opzichte van richtlijnen, zoals de NFU-richtlijn Kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek en de visitatiecriteria van de STZ

   De Veldnorm is geaccordeerd door o.a. de NFU en NVZ en die onderschrijven daarmee de inhoud. De Veldnorm is leidend als het gaat om zorgevaluaties. De afstemming met diverse richtlijnen wordt op dit moment verder uitgewerkt en discrepanties tussen diverse richtlijnen worden aangepakt.

  • Wat als de zorg die in een zorgevaluatie wordt onderzocht, geen bestaande zorg in mijn ziekenhuis is?

   Hiervoor worden de procedures van lokale uitvoerbaarheid aangehouden, die niet afwijken van de normale opstart van multicenter studies. Indien de introductie van deze bestaande zorg veel tijd en/of geld kost, moet gekeken worden of deelname aan deze zorgevaluatie past binnen de planning van de zorgevaluatie.

  • Waarom moet ik de Veldnorm gebruiken?

   De Veldnorm zorgt voor eenvoudigere en snellere processen rond zorgevaluaties en kan de kwaliteit bevorderen. Dit is nodig om de doelstellingen te kunnen behalen die de HLA-MSZ partijen zichzelf hebben opgelegd: het meer, sneller en beter uitvoeren van zorgevaluaties.

  • Waarom hebben we een Veldnorm nodig?

   Uit onderzoek blijkt dat het regime van medisch-ethische toetsing, dossiervoering en controle dat geldt voor mensgebonden onderzoek op grond van de WMO niet proportioneel is voor zorgevaluaties. De hiermee gepaard gaande onnodige administratieve belasting heeft een remmende en vertragende werking op de opstart en voortgang van zorgevaluaties.

  • Waarom geldt de Veldnorm alleen voor WMO-plichtige zorgevaluaties?

   Voor niet-wmo plichtig onderzoek wordt reeds gewerkt aan een landelijk uniform toetsingskader, hier zullen ook niet-wmo zorgevaluaties onder vallen. Mocht – na implementatie van dit toetsingskader – blijken dat het zinvol zou zijn om voor nWMO zorgevaluaties, separate afspraken te maken, dan zal dat worden opgepakt.

  • Waar kan ik terecht als ik een andere vraag heb?

   Je kunt al je vragen stellen door een email te sturen naar veldnorm@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

  • Voor wie is de Veldnorm?

   Met name zorgaanbieders, METC’s, (zorgevaluatie)onderzoekers en wetenschappelijke verenigingen gaan werken met de Veldnorm. Zij hebben baat bij de vereenvoudiging, versnelling en mogelijke kwaliteitsverbetering die de Veldnorm oplevert. En zij hebben daarom ook deelgenomen aan de ontwikkeling van de Veldnorm.

  • Van wie is de Veldnorm?

   De Veldnorm is van de zorgaanbieders (NFU, NVZ, ZKN), METC's (NVMETC), medisch specialisten (FMS) en onderzoekers (o.a. Ontregel het onderzoek, DORP en NVOG Consortium)

  • Tot wanneer is de Veldnorm geldig?

   De Veldnorm heeft geen beperkte geldigheid. Na het eerste jaar wordt hij geëvalueerd en waar nodig aangepast. Ook bij wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving zullen de nodige aanpassingen doorgevoerd worden. Wij hopen dat de Veldnorm uiteindelijk overbodig wordt, doordat de bestaande wettelijke kaders passende ruimte bieden aan Zorgevaluaties en voldoende duidelijkheid scheppen voor een landelijk uniforme werkwijze.

  • In hoeverre wijkt de Veldnorm af van de geldende wet- en regelgeving zoals AVG, WMO, CTR, MDR en IVDR?

   De Veldnorm wijkt niet af van deze wetgeving. Ook zorgevaluaties moeten aan deze Europese en nationale wetgeving voldoen. Veelal is er ruimte in deze wetten, die nog onvoldoende benut werd voor laag-risico onderzoek zoals zorgevaluaties. Die ruimte is opgezocht in de Veldnorm.

  • Hoe moet ik de Veldnorm gebruiken?

   De Veldnorm is een bindende verzameling afspraken van zorgaanbieders, METC’s, onderzoekers en wetenschappelijke verenigingen. Deze afspraken worden ingebed in de bestaande procedures rond medisch-wetenschappelijk onderzoek. In het document zelf en op deze website staan de aanwijzingen voor gebruik.

 • Inclusiemonitor

  • Welke zorgevaluaties staan er op de Inclusiemonitor?

   In de Inclusiemonitor staan de zorgevaluaties die zich hebben aangemeld voor de Inclusiemonitor en de zorgevaluaties die gebruik maken van de studiewebsite van www.zorgevaluatienederland.nl. De zorgevaluaties op de Inclusiemonitor zijn met name gefinancierd uit ZonMw programma’s en het programma Leading the Change en ZE&GG.

   Alle zorgevaluaties die zijn opgenomen in de Inclusiemonitor voldoen aan een aantal criteria: 

   1. evaluatie van bestaande zorg, 
   2. deelname van patiënten (inclusies), en 
   3. multicenter trial (in meerdere behandelcentra). Zorgevaluaties die gebruik maken van de werkwebsite www.zorgevaluatienederland.nl zijn automatisch opgenomen in de Inclusiemonitor vanwege de koppeling met deze website.
  • Wat zijn inclusies?

   Inclusies zijn het aantal deelnemende patiënten aan een zorgevaluatie. Includeren is het vinden van patiënten die relevant zijn voor je onderzoek en die mee willen doen aan de zorgevaluatie.

  • Wat is het verschil tussen de Inclusiemonitor en de studiepagina’s op de website van Zorgevaluatie Nederland?

   De Inclusiemonitor maakt inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, welke zorgaanbieders participeren, hoeveel patiënten deelnemen (inclusies) en hoe het verloop van het aantal deelnemende patiënten over de tijd is. Ook biedt de Inclusiemonitor de mogelijkheid om zorgaanbieders te vergelijken en biedt het inzicht in patiëntdeelname aan zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme.

   Op de studiepagina’s op de website van Zorgevaluatie Nederland is informatie op het niveau van de individuele zorgevaluatie te vinden. Denk dan aan meer informatie over de inhoud van de studie, de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) over tijd en bij de deelnemende zorgaanbieders, relevante documentatie en contactpersonen van de studie. Wanneer een zorgevaluatie op de Inclusiemonitor staat en u meer informatie over de zorgevaluatie wilt, klikt u vanuit de Inclusiemonitor direct door naar de studiepagina op Zorgevaluatie Nederland.

  • Wat is een inclusiefase?

   De inclusiefase is de fase van de zorgevaluatie waarin patiënten deelnemen aan een zorgevaluatie.

  • Wat is de Inclusiemonitor?

   De Inclusiemonitor is een online tool waarmee we inzicht geven in welke zorgevaluaties er bij welke zorgaanbieders lopen en hoeveel patiënten er bij de betreffende zorgaanbieder deelnemen aan zorgevaluaties. De Inclusiemonitor is zo een middel om te stimuleren dat niet alleen de projectgroep van de studie, maar ook anderen verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van zorgevaluaties. De Inclusiemonitor brengt deze voortgang in kaart.

  • Waarom is includeren zo belangrijk?

   Met zorgevaluaties zoeken we antwoorden op vragen die ons helpen te bepalen welke behandeling het beste is voor een bepaalde patiënt. Om een vraag betrouwbaar te kunnen beantwoorden, moeten de gegevens van grote groepen patiënten met elkaar vergeleken worden. Daarvoor is de medewerking van patiënten nodig. Zij worden daarvoor gevraagd door hun behandelend arts. Een patiënt die meedoet aan een zorgevaluatie, is geïncludeerd. Zolang er niet genoeg patiënten meegedaan hebben aan een zorgevaluatie, blijft een vraag openstaan en blijft het onduidelijk wat de beste behandeling is voor een patiënt. Daarom is het includeren van patiënten zo belangrijk bij een zorgevaluatie.

  • Waarom is er een Inclusiemonitor?

   In Nederland willen we graag dat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. We onderzoeken welke behandeling bij welke aandoening en welke patiënt nou eigenlijk het beste is. Dit doen we in vergelijkende studies waarin we kijken of behandeling A of behandeling B het beste werkt. Deze studies noemen we zorgevaluaties.

   Zorgevaluatie doen we samen; patiënten, onderzoekers, zorgaanbieders, onderzoeksfinancierders en ook zorgverzekeraars willen verantwoordelijkheid nemen voor onderzoek waarin bestaande behandelingen met elkaar vergeleken worden. Daarvoor is het van belang dat we allemaal zicht hebben op wat er gebeurt. Welke zorgevaluaties lopen er bij zorgaanbieders? Hoeveel patiënten nemen er deel (inclusies)? Hoe is het verloop van het aantal deelnemende patiënten (inclusies)? Hoe gaat het met het aantal deelnemende patiënten (inclusies) van zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme? Dat en meer kan met de Inclusiemonitor in kaart gebracht worden.

  • Voor wie is de inclusiemonitor?

   De data uit de Inclusiemonitor is voor verschillende partijen relevant. We noemen een aantal voorbeelden:

   Een projectleider kan op basis van informatie uit de Inclusiemonitor kiezen welke zorgaanbieders te vragen om mee te doen met een zorgevaluatie;

   Een Raad van Bestuur krijgt inzicht in welke zorgevaluaties in het centrum lopen, hoe geïncludeerd wordt en hoe dat zich verhoudt tot andere vergelijkbare zorgaanbieders;

   Een wetenschappelijke vereniging ziet welke zorgevaluaties binnen hun specialisme lopen en hoe die studies includeren;

   Een verzekeraar ziet welke zorgaanbieders actief zijn bij de uitvoer van zorgevaluaties en hoe zij includeren.

  • Van wie is de Inclusiemonitor?

   De Inclusiemonitor is een product van het programma ZE&GG, Leading the Chance en Trialbureau Zorgevaluatie Nederland. ZonMW ondersteunt het belang van de Inclusiemonitor.

  • Kan mijn zorgevaluatie ook in de Inclusiemonitor worden opgenomen?

   Zeker! Alle zorgevaluaties die aan de criteria 

   1. evaluatie van bestaande zorg, 
   2. deelname van patiënten (inclusies), en 
   3. multicenter trial (in meerdere behandelcentra) voldoen worden opgenomen in de Inclusiemonitor.
  • Hoe kan mijn zorgevaluatie in de Inclusiemonitor worden opgenomen?

   Bent u een projectleider van een zorgevaluatie van het programma Leading the Change (LtC)? Dan hoeft u niets te doen (behalve het handmatig bijwerken van de inclusies op Zorgevaluatie Nederland indien u dit al deed). Uw zorgevaluatie wordt verder automatisch meegenomen in de Inclusiemonitor vanwege de koppeling met de website Zorgevaluatie Nederland.

   Bent u een projectleider met een zorgevaluatie waarvan de randomisatie in Castor plaatsvindt? Dan kunt u zich bij ons melden om een automatische koppeling met de Inclusiemonitor te maken. Om een automatische koppeling te maken zijn enkele handelingen nodig. Neem contact op via inclusiemonitor@zorgevaluatiegepastgebruik.nl, dan delen we hoe dit werkt.

   Bent u een projectleider die niet via Castor randomiseert? Meldt u zich dan ook via inclusiemonitor@zorgevaluatiegepastgebruik.nl. Een automatische koppeling is (nog) niet mogelijk. De inclusies moeten hierdoor handmatig ingevoerd worden. We helpen u hier graag bij. Op termijn wordt de Inclusiemonitor verder doorontwikkeld, zodat data uit de meest gebruikte randomisatiesoftware automatisch in de Inclusiemonitor worden weergegeven.

  • Hoe kan ik een grafiek van de Inclusiemonitor weergeven op mijn website?

   Een grafiek kunt u via een URL of embedded code weergeven op een andere website. De data wordt vervolgens real time op de andere website weergegeven.

   In uw eigen account kunt u de grafieken die u hebt gemaakt opslaan. Ga naar de grafiek in uw account die u op een andere website wilt weergeven. Klik rechts bovenin op de drie puntjes. Zo kopieert u de URL of embedded code. Door die op een andere website te plakken wordt de grafiek real time zichtbaar.

  • Hoe kan ik contact opnemen met de makers van de Inclusiemonitor?

   We helpen u graag. Neemt contact met ons op via: inclusiemonitor@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.

 • Wie maakt de Evaluatieagenda?

  ZE&GG heeft de Evaluatieagenda in samenwerking met strategisch partner ZonMw gemaakt op basis van openbaar beschikbare gegevens over zorgevaluaties.

 • Wat is de Evaluatieagenda?

  De Evaluatieagenda bevat een niet uitputtend overzicht van de nu lopende zorgevaluaties in Nederland.

 • Waar wordt de Evaluatieagenda voor gebruikt?

  Het doel van de Evaluatieagenda is om alle betrokken partijen inzicht te geven in de lopende zorgevaluaties (per specialisme). Met deze informatie kunnen de HLA-MSZ partijen deelname van zorgevaluaties stimuleren.

 • Voor wie is de Evaluatieagenda?

  De Evaluatieagenda is er voor alle HLA-MSZ partijen en hun achterbannen: patiënten, onderzoekers, zorgaanbieders, onderzoeksfinancierders en ook zorgverzekeraars. Zij willen hiermee verantwoordelijkheid nemen om zorgevaluaties te versnellen.

 • Hoe verhoudt de Evaluatieagenda zicht tot de inclusiemonitor?

  De Evaluatieagenda geeft een overzicht van de lopende zorgevaluaties in Nederland. De Inclusiemonitor is een vervolgstap op de Evaluatieagenda. De Inclusiemonitor maakt inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, welke zorgaanbieders participeren, hoeveel patiënten deelnemen (geïncludeerd zijn) en hoe het verloop van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) over de tijd is.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor deelname aan zorgevaluatie(s) als zorgaanbieder?

  Als u wilt meedoen bij een specifieke zorgevaluatie, kunt u contact opnemen met de projectgroep. De meeste zorgevaluaties staan op https://www.zorgevaluatieneder... en hebben daar ook contactgegevens staan. Indien u zich nog aan het oriënteren bent, kunt u contact opnemen met het Trialbureau Zorgevaluatie Nederland, via de contactpagina op deze website.

Implementeren & monitoren

 • Spiegelinformatie

 • V&VN KwaliTIJD

 • Implementeren

  • Welke initiatieven hebben bijgedragen aan de implementatieagenda?

   Op de implementatieagenda zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te vinden vanuit, te weten:

   • Evidence based aanbevelingen uit richtlijnen medisch specialisten

   • De “Beter Laten” onderwerpen van de V&VN

   • De verstandige keuzes van de FMS

   • De Zinnige Zorg verbetersignalementen van het Zorginstituut

   • De Risico analyse pakket (RAPs) en duidingen van het Zorginstituut

   • De zorgadviestrajecten van de Zorgverzekeraars

   • De uitkomsten uit ZonMw Doelmatigheidsonderzoek die opgenomen zijn in de richtlijnen van de FMS

   • De landelijke opschalingsprojecten van het Doen of Laten? programma van het Citrienfonds van de NFU

   • Programma Dure Geneesmiddelen

  • Welke hulp biedt ZE&GG bij de implementatie van gepast gebruik?

   Het projectteam van ZE&GG biedt diverse middelen om de implementatie te faciliteren:

   Verdere vragen kunnen worden gesteld via: implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

  • Wat is het doel van de implementatieagenda?

   De partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische-zorg (HLA-MSZ) die deelnemen aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben met elkaar gepast gebruik onderwerpen vastgesteld voor op de implementatieagenda. De onderwerpen die op de implementatie agenda staan bieden dus een overzicht van kennis over gepast gebruik en daarvan is het de bedoelding dat deze hun weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk.

   Zorgaanbieders (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) en zorgprofessionals (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeterpotentieel ligt. Daar kunnen zij actie op ondernemen.

   De implementatieagenda wordt één keer per kwartaal geüpdatet, door nieuwe onderwerpen toe te voegen en onderwerpen die niet meer relevant zijn of al geïmplementeerd zijn te verwijderen. Alle HLA-partijen nemen gezamenlijk hier een besluit over.

  • Wat is een UDD?

   Momenteel worden er bij het opstellen van spiegelinformatie verschillende datadefinities gehanteerd door verschillende datapartijen. Dat kan discussie opleveren bij het gebruik ervan. ZE&GG wil daarom per onderwerp op de Implementatieagenda Uniforme Data Definities vaststellen. Deze zijn we op dit moment aan het ontwikkelen. Dit doen we in gezamenlijkheid met de (data)partijen die de spiegels ontwikkelen. Door de HLA-MSZ partijen zijn Vektis en DHD gekozen om hierbij als landelijke datapartij te ondersteunen. Bij het definiëren van de datadefinities betrekken we zowel medische- als data experts vanuit de HLA-MSZ partijen.

  • Wat is de Implementatiemonitor?

   Met de implementatiemonitor houden we op landelijk niveau zicht op het totale verloop van implementatie van de gepast gebruik onderwerpen die op de Implementatieagenda staan. De Uniforme Data Definitie (UDD) en de streefwaarde en streeftijd vormen hiervoor de basis.

  • Wanneer wordt de implementatieagenda geüpdatet?

   Het programma ZE&GG updatet én communiceert per kwartaal over de implementatieagenda, aansluitend op het inkoopproces.

  • Voor wie is de implementatieagenda bedoeld?

   De implementatieagenda is bedoeld voor alle partijen in de medisch specialistische zorg en biedt een overzicht van bestaande kennis over gepast gebruik zoals die door verschillende HLA-partijen is samengesteld.
   NVZ en ZN hebben specifieke afspraken gemaakt rondom implementatie waarbij deze implementatieagenda de basis is, voor meer informatie hierover zie: https://hub.zorgevaluatiegepas....

  • Van wie is de Implementatieagenda?

   De Implementatieagenda is een bundeling van gepast gebruik onderwerpen. Deze onderwerpen zijn niet door ZE&GG bedacht, maar uit reeds bestaande processen en bronnen samengebracht. Alle HLA-partners binnen ZE&GG hebben de Implementatieagenda gezamenlijk vastgesteld. Daarmee is de Implementatieagenda van (en voor) iedereen.

  • Komt innovatie ook terug op de implementatie agenda?

   Op de Implementatieagenda komen onderwerpen die voldoen aan de criteria van gepast gebruik. Dit kunnen zowel nieuwe als bestaande interventies zijn. Dus ook innovaties komen in aanmerking voor de implementatieagenda.

  • Kan ik zelf of iemand uit mijn organisatie onderwerpen aandragen voor de implementatieagenda?

   U kunt zelf onderwerpen aandragen bij de relevante wetenschappelijke vereniging(en). Die kunnen toetsen of het onderwerp geschikt is voor op de Implementatieagenda. Daarnaast worden soms uitvragen gedaan om onderwerpen aan te leveren. Dat gebeurt via de NFU, ZKN en NVZ.

  • Is de Implementatieagenda een blijvend initiatief?

   Dat is vooralsnog wel de bedoeling. Uiteindelijk wil je dat alle aanbevelingen in richtlijnen waarvoor dat mogelijk en gewenst is, een goede wetenschappelijke onderbouwing hebben. Gezien de grote hoeveelheid aanbevelingen waar dat nog niet voor geldt, zal het bundelen van de gepast gebruik onderwerpen op de implementatieagenda relevant blijven.

  • Is de benchmark die mijn dataleverancier weergeeft, hetgeen waar we naar moeten streven met implementatie?

   ZE&GG probeert per onderwerp te komen tot zogenaamde streefwaardes. Daarmee wordt duidelijk wanneer de bereikte implementatiegraad van gepast gebruik 'voldoende' is. Zolang er nog geen streefwaardes zijn, is het lastig te zeggen welke implementatiegraad we nastreven. Dit moet daarom tot die tijd afgestemd worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

  • Hoe wordt bepaald welke nieuwe onderwerpen op de implementatie agenda komen?

   Er wordt door alle partijen binnen ZE&GG in gezamenlijkheid besloten welke gepast gebruik onderwerpen worden toegevoegd aan de Implementatieagenda.

   De Implementatieagenda wordt één keer per kwartaal geüpdatet, door nieuwe onderwerpen toe te voegen en onderwerpen die niet meer relevant of al geïmplementeerd zijn te verwijderen. Alle HLA-partijen nemen gezamenlijk hier een besluit over.

   Er wordt voor nieuwe onderwerpen gekeken of het gaat om bestaande zorg, er voldoende wetenschappelijk bewijs is (GRADE methodiek), het onderwerpen zijn die bewezen effectief of bewezen niet-effectief zijn en een implementatie-impuls nodig hebben, en naar de (relatieve) kosteneffectiviteit.

  • Hoe kunnen wij onze implementatiekennis delen?

   Dit kan via ons samenwerkingsplatform de HUB, of een e-mail aan: implementeren@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

  • Hoe is de lijst tot stand gekomen (proces)? Welke criteria zijn gevolgd?

   De partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische-zorg (HLA-MSZ) die deelnemen aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben met elkaar gepast gebruik onderwerpen vastgesteld voor op de Implementatieagenda. Één keer per kwartaal wordt er door alle partijen binnen ZE&GG in gezamenlijkheid besloten welke gepast gebruik onderwerpen worden toegevoegd aan de Implementatieagenda en welke onderwerpen worden verwijderd die niet meer relevant of al geïmplementeerd zijn.

   Er wordt voor nieuwe onderwerpen gekeken of het gaat om bestaande zorg, er voldoende wetenschappelijk bewijs is (GRADE methodiek), het onderwerpen zijn die bewezen effectief of bewezen niet-effectief zijn en een implementatie-impuls nodig hebben, en naar de (relatieve) kosteneffectiviteit.

  • Hoe gebruik ik de Implementatieagenda?

   De implementatieagenda is een levend document waar nieuwe onderwerpen bij komen en geïmplementeerde onderwerpen 'af' gaan. De agenda is te vinden op de website https://www.zorgevaluatiegepas...

   Het is mogelijk om de agenda in zijn totaliteit te downloaden of om een selectie te downloaden aan de hand van een aantal filters, zoals initiatief, specialisme, type interventie, landelijk of lokaal.

   We hebben een uitlegvideo (https://www.youtube.com/watch?...) gemaakt waarin we u stap voor stap meenemen door de Implementatieagenda. Hierin leert u hoe u de Implementatieagenda moet lezen en gebruiken.

  • Hoe blijf ik op de hoogte van updates van de implementatieagenda?

   De implementatieagenda wordt online geüpdatet. De meest recente versie is te vinden op onze website. Via 'Aan de slag', 'Implementatieagenda' https://zorgevaluatiegepastgebruik.nl/aan-de-slag/implementatieagenda/. Het NVZ format is te vinden in de bibliotheek op de HUB.

   Zodra er een update is, communiceren we dat onder andere via onze nieuwsbrief. Inschrijven voor de ZE&GG nieuwsbrief kan via de website (onderaan de pagina). Daarnaast worden de NVZ-contactpersonen via de mail op de hoogte gebracht.

  • Gaat iedereen hier nu morgen mee aan de slag?

   Het is belangrijk om te weten dat implementatie niet gemakkelijk is.

   Het vraagt vaak om substantiële wijzigingen in hoe de zorg op dit moment geleverd wordt. Soms moet zorg op een andere manier geleverd worden en soms moeten dingen worden gelaten die al jaren standaard zijn. Daarvoor is het nodig om vooral samen aan de slag te gaan met de verandering, te ontdekken waar de belemmeringen liggen, deze te benoemen en dan samen op te lossen. Geen discussie over het ‘wat’ maar een gesprek over het ‘hoe’. Het is daarbij belangrijk dat partijen elkaar helpen om de verandering mogelijk te maken.

  • Gaan zorgverzekeraars hier al op inkopen?

   De verandering die gepaard gaat met het implementeren van kennis over welke zorg, voor welke patiënt, op welk moment het meest gepast is, kan een grote impact hebben op de zorg voor patiënten, het zorgproces en de financiën van een zorgaanbieder.

   Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars samenwerken om implementatie mogelijk te maken. Zij zullen samen aan de hand van de Implementatieagenda het gesprek moeten aangaan en bepalen met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. Hiermee maken ze onderling afspraken over de implementatie en wat daarvoor precies nodig is.

  • Gaan er ook onderwerpen van de implementatieagenda af?

   Ja, bijvoorbeeld wanneer een onderwerp de gewenste implementatiegraad heeft bereikt of als een aanbeveling inhoudelijk achterhaald is.

  • Ben ik verplicht om onderwerpen van de implementatieagenda te implementeren?

   Alle HLA-MSZ partijen binnen ZE&GG hebben zich gecommitteerd aan de doelstellingen voor implementeren. Daarbij hoort dus ook het aantoonbaar implementeren van de onderwerpen van de Implementatieagenda. In de afspraken die lokale zorgaanbieders maken over implementatie, moet ruimte zijn voor maatwerk. De Implementatieagenda moet dus als basis dienen voor een inhoudelijk gesprek over gepast gebruik.

Systeeminbedding

 • Wat is systeeminbedding?

  Systeeminbedding is het einddoel van de Cirkel van Gepast Gebruik. Zorgevaluatie en gepast gebruik zijn een vast onderdeel van alle reguliere zorgprocessen waarbij de Cirkel van Gepast Gebruik het centrale element vormt. Met systeeminbedding bedoelen we dus een structurele inbedding van het doen van zorgevaluaties en het leveren van gepast gebruik van zorg in het reguliere gezondheidszorgsysteem.

Algemeen

 • Wie zijn ZE&GG?

  ZE&GG is een programma van alle betrokken partijen in de medisch specialistische zorg. Zij hebben hun afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ). ZE&GG wordt uitgevoerd in opdracht van al deze HLA-MSZ partijen. Dit zijn: Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ZonMw het Zorginstituut Nederland zijn strategisch partner van ZE&GG. De organisatie van ZE&GG bestaat uit een projectorganisatie en een werkorganisatie. De uitvoering van het programma ligt bij de werkorganisatie (ZE&GG WO). Hierin zitten inhoudsdeskundigen op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik vanuit alle HLA-MSZ partijen. De projectorganisatie (ZE&GG PO) bestaat uit een divers team van dagelijkse medewerkers voor het programma ZE&GG, de projectmedewerkers ondersteunen de werkorganisatie (en dus alle HLA-MSZ partijen) over de hele breedte van het programma.

 • Wat is zorgevaluatie?

  Vaak zijn er voor een aandoening meerdere behandelingen mogelijk. We weten alleen nog niet altijd welke behandeling voor welke patiënt op welk moment het beste is. Dit is waarom we zorgevaluatie uitvoeren. Bij zorgevaluatie evalueren we bestaande medische zorg die in de praktijk wordt toegepast, terwijl er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van die behandeling. Dat wil niet zeggen dat deze zorg niet goed is, we weten daarvan alleen nog niet of het ook de best passende zorg is. Om dat uit te zoeken is evaluatieonderzoek nodig en dat onderzoek noemen we zorgevaluatie. Zorgevaluatie komt in verschillende vormen voor; denk aan het observeren van bestaande data registraties over verschillende behandelingen, of in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) waarin deelnemende patiënten via een aselecte steekproef worden ingedeeld voor een bepaalde behandeling. In een zorgevaluatie vergelijken we behandelingen en bekijken we bijvoorbeeld welke zorg beter is, sneller is, minder pijn geeft, bijdraagt aan een beter herstel voor de patiënt en de laagste kosten met zich meebrengt. Als patiënt kun je in het ziekenhuis of een kliniek worden gevraagd om deel te nemen aan zorgevaluatie, wanneer nog onvoldoende bekend is welke behandeling voor jouw aandoening het beste werkt. Door mee te doen help je toekomstige patiënten met jouw aandoening aan de bewezen beste zorg.

  In dit filmpje van Zorgevaluatie Nederland wordt in 1 minuut uitgelegd wat zorgevaluatie is:

 • Wat is rode zorg?

  Rode zorg is zorg die bewezen niet-effectief is op basis van moderate en/of high level wetenschappelijk bewijs. Rode zorg moet niet worden geleverd.

 • Wat is oranje zorg?

  Oranje zorg is zorg waarvan (nog) niet bewezen is dat deze effectief is. Wanneer deze zorg daarop getoetst zou worden, kan daarom niet vastgesteld worden dat hij voldoet aan "Stand van Wetenschap en Praktijk". Deze zorg moeten we waar mogelijk en noodzakelijk onderzoeken. Er zijn in deze categorie verschillende varianten "oranje zorg", soms is onderzoek om uiteenlopende redenen niet mogelijk. Er kan ook besloten worden om andere dingen eerst te onderzoeken omdat die meer impact hebben.

 • Wat is monitoren?

  Monitoren is een onderdeel van onze Cirkel van Gepast Gebruik. We monitoren of de kennis van gepast gebruik inderdaad wordt vertaald naar de dagelijkse zorgpraktijk. We bekijken bij welke zorgaanbieder of op welk onderwerp er nog verdere actie nodig is om tot implementatie te komen. We gebruiken bij het monitoren spiegelinformatie. Dat is informatie op basis van bestaande registratiedata die ons inzicht geven in de mate van implementatie van gepast gebruik van zorg bij de verschillende zorgaanbieders.

 • Wat is Leading The Change?

  Leading the Change (LtC) is eind 2016 gestart als programma met een vijfjarenplan om zorgevaluatie en het verspreiden en toepassen van nieuwe kennis uit zorgevaluatie onderdeel te laten worden van de dagelijkse praktijk.

  Vanaf 2020 is LtC steeds intensiever gaan samenwerken met het programma ZE&GG. De geleerde lessen van LtC worden dan ook meegenomen bij het programma ZE&GG.

  LtC is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland en wordt volledig gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland.

 • Wat is implementeren?

  Implementeren is een onderdeel van onze Cirkel van Gepast Gebruik. Zodra we weten wat bewezen effectieve zorg is bij een bepaalde aandoening of situatie, dan gaan we over tot implementatie van deze zorg. Het streven is om bewezen effectieve zorg gedegen, maar zo snel mogelijk bij alle zorgaanbieders in de dagelijkse zorgpraktijk te implementeren. Vanuit het programma ZEGG helpen we om de kennis over gepast gebruik uit zorgevaluaties in de praktijk van het ziekenhuis en de zelfstandige kliniek te brengen.

 • Wat is het trialbureau Zorgevalautie Nederland?

  Het trialbureau Zorgevaluatie Nederland ondersteunt projectgroepen van zorgevaluaties. Onder andere zorgevaluaties van het NVOG Consortium, het onderzoeksnetwerk SPIN, zorgevaluaties gefinancierd door LtC en het programma ZE&GG. Medewerkers bieden ondersteuning bij de opzet, uitvoer en afronding van zorgevaluaties. Het Trialbureau Zorgevaluatie Nederland heeft een eigen website: Zorgevaluatienederland.nl, waarop informatie op het niveau van de individuele zorgevaluaties te vinden is.

 • Wat is het programma ZE&GG?

  Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen in de medisch specialistische zorg. Hierin zijn patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid vertegenwoordigd. ZonMw en het Zorginstituut Nederland zijn strategische samenwerkingspartners van het programma ZE&GG. Al deze partijen werken samen aan de bewezen beste zorg voor patiënten. De afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ). Samen streven we er naar dat in 2025 zorgevaluatie integraal onderdeel is van het reguliere zorgsysteem, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt. Dit doen we in een lerend gezondheidszorgsyteem; waarbij we structureel met elkaar evalueren welke zorg van meerwaarde is en de uitkomsten hiervan direct implementeren in de praktijk, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen.

 • Wat is het doel van het programma ZE&GG?

  Het doel van het programma ZE&GG is de bewezen beste zorg voor iedere patiënt in een solidair en toekomstbestendig zorgstelsel. Dat doen we door middel van zorgevaluatie en gepast gebruik. We willen zorg bieden die van bewezen meerwaarde is voor de patiënt en geen zorg bieden die geen meerwaarde heeft.

 • Wat is groene zorg?

  Groene zorg is zorg die bewezen effectief is op basis van moderate en/of high level wetenschappelijk bewijs. Groene zorg is zorg die geleverd moet worden.

 • Wat is Gepast Gebruik?

  Het leveren van zorg waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft, en het niet leveren van zorg die geen meerwaarde heeft, noemen we gepast gebruik. Wanneer (bijvoorbeeld door een zorgevaluatie) vastgesteld is welke zorg voor welke patiënt op welk moment het beste is, moet deze kennis over gepast gebruik van zorg zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd worden.

 • Wat is evalueren?

  Evalueren is een onderdeel van onze Cirkel van Gepast Gebruik. We starten nieuwe zorgevaluaties wanneer onduidelijk is welke zorg bij een bepaalde aandoening, situatie of patiënt het beste is. We ondersteunen en versnellen lopende zorgevaluaties. Ook lossen we samen de belemmeringen in de uitvoer van zorgevaluaties op.

 • Wat is de verkeerslichtanalyse?

  Binnen het programma ZE&GG bekijken we de zorg met een verkeerslicht. In de verkeerslichtanalyse splitsen we bestaande zorg op in drie soorten zorg: rode zorg, oranje zorg en groene zorg. De kleur van de zorg geeft aan of zorg bewezen niet effectief, (rood) nog onvoldoende bewezen (oranje) of bewezen effectief(groen) is en wat we vervolgens met deze zorg moeten doen.

 • Wat is de Cirkel van Gepast Gebruik?

  De Cirkel van Gepast Gebruik is het centrale element van het programma ZE&GG. De elementen agenderen, evalueren, implementeren en monitoren vormen samen de Cirkel van Gepast Gebruik. Het is een cirkel van stappen die continu doorlopen moeten worden om zorgevaluatie en gepast gebruik een vast onderdeel te laten worden van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit noemen we systeeminbedding.

 • Wat is de beweging?

  De Beweging is een onderdeel van onze Cirkel van Gepast Gebruik. Het is de verandering in denken en handelen die we gezamenlijk met alle partijen moeten maken om tot structurele systeeminbedding van zorgevaluatie en gepast gebruik te komen.

 • Wat is agenderen?

  Agenderen is een onderdeel van onze Cirkel van Gepast Gebruik. We bepalen samen van welke zorg we nog onvoldoende weten en welke kennisvragen we willen oplossen. We agenderen zo met elkaar welke zorg we nog moeten onderzoeken met zorgevaluatie.

 • Wanneer is het programma ZE&GG begonnen?

  Het programma ZE&GG is begin 2019 gestart met een kwartiermakersfase. In deze fase is commitment gegeven en zijn afspraken gemaakt met alle partijen van het hoofdlijnenakoord Medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) over zorgevaluatie en gepast gebruik.

 • Tot wanneer loopt het programma ZE&GG?

  Het programma ZE&GG heeft haar einddoelen geformuleerd voor 2025. Er is nog geen definitieve einddatum voor het programma vastgesteld.

 • Is ZE&GG er alleen voor de Medisch Specialistische Zorg?

  ZE&GG is een programma alleen voor de Medisch Specialistische Zorg. Er zijn voorzichtige verkenningen gedaan of een soortgelijke beweging ook mogelijk is voor andere vormen van zorg. Hier zijn (nog) geen concrete programma's of toezeggingen voor.

 • Hoe verhoudt ZE&GG zich tot andere programma's en Bewegingen zoals Doen of Laten?, De Juiste Zorg op de Juiste Plek, Samen Beslissen, Passende Zorg, etc?

  Er zijn momenteel veel verschillende programma’s die een beweging willen realiseren naar meer gepast gebruik van zorg. Doel is vaak om het zorgproces fundamenteel te veranderen. Inhoudelijk is er veel samenhang tussen de programma’s. Het is daarom wenselijk om de programma’s meer op elkaar af te stemmen en de producten die programma’s opleveren meer geïntegreerd aan te bieden aan het zorgveld. Hieraan wordt gewerkt. In de tussentijd is het zorgaanbieders die met deze programma’s aan de slag moeten aan te raden om deze zoveel mogelijk intern te integreren en niet als losse programma’s aan de werkvloer te presenteren. Via ons samenwerkingsplafrom de HUB kunnen zorgaanbieders van elkaar leren hoe anderen dit al aangepakt hebben.

 • Hoe verhoudt Leading the Change zich tot het programma ZE&GG?

  Leading the Change (LtC) is te beschouwen als de proeftuin of voorloper van ZE&GG.

 • Hoe verhoudt het trialbureau Zorgevalautie Nederland zich tot ZE&GG?

  Het trialbureau Zorgevaluatie Nederland ondersteunt ZE&GG bij de opzet, uitvoer en afronding van zorgevaluaties. Ook helpt het ZE&GG bij de ontwikkeling van de Veldnorm en de Inclusiemonitor.

HUB

 • Wat vind ik op de HUB?

  Je vindt hier (jouw) belangrijke documenten, informatie over zorgevaluatie en gepast gebruik en je collega's van andere ziekenhuizen waarmee je van gedachten kan wisselen. Ook staan hier de komende online vergaderingen, zoals een inloopspreekuur, en webinars.

 • Wat is de HUB?

  De HUB is een door ZE&GG ontwikkeld samenwerkingsplatform. Het is een digitale ontmoetingsplek om gedachten en informatie met elkaar te delen over zorgevaluatie en gepast gebruik.

 • Voor wie is de HUB?

  De HUB is er voor iedereen die werkt met het programma ZE&GG en valt onder een van de HLA-MSZ partijen van het programma ZE&GG. De HUB is met name interessant voor mensen uit ziekenhuizen, klinieken, van zorgverzekeraars of beleidsadviseurs die in de praktijk aan de slag gaan met zorgevaluatie en gepast gebruik.

 • Hoe voeg ik leden toe aan mijn werkruimte?

  De leden die je wilt toevoegen aan een werkruimte moeten eerst lid worden van de HUB.

  Aanmelden kan via hub@zorgevaluatiegepastgebruik.nl. Ga vervolgens naar de werkruimte die je hebt aangemaakt. Aan de linkerkant zie je een tandwieltje: Klik daarop. Nadat je daar op geklikt hebt, druk je op de drie horizontale puntjes. Daar vind je "Gebruiker toevoegen".

 • Hoe kan ik deelnemen aan de HUB?

  Om te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je een account hebt. Je vraagt een account aan via: hub@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

 • Hoe gebruik ik de HUB?

  De HUB is er om jou en je collega's te ondersteunen tijdens het programma. Er is een speciaal voor jullie ingerichte Helpdesk. Die vind je nadat je bent ingelogd in de HUB. Hier vind je algemene HUB-zaken uitgelegd in een handig filmpje. Is jouw vraag niet beantwoord? Stel je vraag dan via hub@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief