Subsidieaanvraag Pilot Versneld Evalueren open voor Zorginstellingen

Evalueren Subsidieoproep pilot versnel evalueren

Half november zijn zorginstellingen (ziekenhuizen en klinieken) door het programma ZE&GG uitgenodigd voor de Pilot Versneld Evalueren.

Het gaat om het tweede deel van de pilot waarin zorginstellingen ondersteuning en tijd krijgen bij de uitvoer van de geselecteerde zorgevaluaties.

In deze pilot richten we een infrastructuur in waarbij continu zorgevaluaties kunnen plaatsvinden en waar het evalueren van zorg vanzelfsprekend is. Nu zien we namelijk dat zorgevaluaties telkens losse tijdelijke projecten zijn met een eigen, tijdelijke mini infrastructuur die na afloop van de studie weer afgebroken wordt. Dat willen we veranderen.  

De nieuwe infrastructuur bestaat straks uit: 

  • Coördinatie door Wetenschappelijke Verenigingen 

  • Ondersteuning en tijd voor zorginstellingen 

  • Centraal borgen van expertise uitvoering zorgevaluaties 

Eerste deel pilot: ondersteunen Wetenschappelijke Verenigingen 
De pilot bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de pilot richt zich voornamelijk op ondersteuning vanuit de Wetenschappelijke Verenigingen bij de uitvoer van zorgevaluaties. Er zijn 5 Wetenschappelijke Verenigingen geselecteerd die gezamenlijk een plan van aanpak opstellen onder begeleiding van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Dit plan wordt beoordeeld op kwaliteit en daarna gehonoreerd door ZonMw. Na de honorering kunnen de Wetenschappelijke Verenigingen het plan samen met FMS uitvoeren. Het primaire doel van het plan is het stimuleren van deelname van patiënten aan zorgevaluaties (patiënteninclusie).  

De geselecteerde Wetenschappelijke Verenigingen zijn: 

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Tweede deel pilot: ondersteunen zorginstellingen 
Nu de Wetenschappelijke Verenigingen (specialismen) zijn geselecteerd, zijn ook de zorginstellingen uitgenodigd om mee te doen met het tweede deel van deze pilot. Dit zijn zorginstellingen die als verrichter of deelnemend centrum betrokken zijn bij de geselecteerde zorgevaluaties die ondersteund worden door de deelnemende Wetenschappelijke Verenigingen. Het gaat om de volgende zorgevaluaties.  

De zorginstellingen die voldoen aan de criteria en willen deelnemen aan de pilot maken een plan van aanpak. Hierin beschrijven ze wat er binnen de zorginstelling nodig is om de inclusies (deelnemende patiënten) in de lopende zorgevaluaties te versnellen. Vanuit de pilot wordt daarna gekeken hoe we dit in kunnen vullen met researchpersoneel en tijd voor het uitvoeren van de zorgevaluatie en het informeren van patiënten over de zorgevaluatie.  

Indienen subsidieaanvraag zorginstellingen 
In de ZonMw subsidieoproep staan de voorwaarden van de pilot Versneld Evalueren en hoe de aanvraag ingediend moet worden. Zorginstellingen die willen deelnemen aan deze pilot en voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieoproep, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw. De deadline voor het indienen is 8 februari 2024 om 14:00 uur. 

18 jan 2024: Extra vragenuur Pilot Versneld Evalueren voor zorginstellingen 
Op donderdag 18 januari van 12:00 – 12:45 uur is er een extra online bijeenkomst voor zorginstellingen om alle vragen te stellen over de Pilot Versneld Evalueren. Niet iedereen is in de gelegenheid geweest om de eerdere online vragenuurtjes over de pilot Versneld Evalueren bij te wonen. Ook was er vanuit de zorginstellingen behoefte aan wat concrete voorbeelden voor in het plan van aanpak. Een ervaren onderzoeksverpleegkundige zal wat ervaringen delen. U bent van harte welkom! 

De Teams-link naar het vragenuurtje staat op onze website.
Eerdere bijeenkomsten zijn terug te zien via deze link

Meer informatie over de Pilot Versneld Evalueren

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.