Wat is zorgevaluatie en wat is gepast gebruik?

Zorgevaluatie is het evalueren van bestaande medische zorg die in al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Gepast gebruik is het leveren van zorg waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft, en het niet leveren van zorg die geen meerwaarde heeft.

Identificeren kennisvragen en gepast gebruik onderwerpen

Wetenschappelijke verenigingen van de Federatie maken samen met het Kennisinstituut richtlijnen o.b.v. de beschikbare wetenschappelijke literatuur. De wetenschappelijke literatuur wordt geduid en dat leidt tot aanbevelingen voor de klinische praktijk. Datzelfde wordt gedaan door zorgverzekeraars en het Zorginstituut bij de beoordeling of de zorg die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet bewezen effectief is. Alleen zorg die bewezen effectief is mag vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit wordt getoetst volgens het wettelijk criterium Stand Wetenschap en Praktijk.

Verkeerslicht

Om vast te stellen welke zorg we nu wel of niet moeten leveren en welke zorg we juist moeten evalueren, gebruiken we het principe van het verkeerslicht.

Is er voldoende bewijs dat zorg effectief is, dan staat het verkeerslicht op groen en wordt deze zorg geleverd. Is er voldoende bewijs dat zorg niet effectief is, dan staat het verkeerslicht op rood en wordt deze zorg niet meer geleverd. En is er nog onvoldoende bewijs dan staat het licht op oranje. Deze oranje zorg wordt, waar wenselijk en mogelijk, onderzocht met een zorgevaluatie. Niet alle oranje zorg kan en moet onderzocht worden, bijvoorbeeld als het gaat om kleine patiëntengroepen of om onderwerpen met kleine gezondheidsimpact. Uit deze zorgevaluatie komt dan het antwoord of het licht op groen of rood komt.

Rode en groene onderwerpen komen op de Implementatieagenda en oranje onderwerpen op de Kennisagenda.

De Cirkel van Gepast Gebruik

Met de Cirkel van Gepast Gebruik zorgen we dat zorgevaluatie en gepast gebruik een vaste plek krijgen in de medisch specialistische zorg. De cirkel bestaat uit agenderen, evalueren, implementeren en monitoren. Uiteindelijk willen we dat alle stappen van de Cirkel van Gepast gebruik structureel doorlopen worden en onderdeel worden van alle reguliere zorgprocessen. Dit noemen we systeeminbedding.

Hiervoor moeten we met elkaar een beweging maken die een grote verandering vraagt in het denken en handelen van ons allemaal.

Op deze manier ontwikkelen we een lerend gezondheidszorgsysteem. Daarbinnen blijven we leren en verbeteren om zo de zorg kwalitatief beter te maken binnen de grenzen van de beschikbare mensen en middelen.

De Cirkel van Gepast Gebruik blijft dus steeds opnieuw draaien. Zodat we uiteindelijk de bewezen beste zorg kunnen leveren voor alle patiënten.