Gerelateerde programma's

Werkgroep Gepast Gebruik Dure Geneesmiddelen

In het Integraal Zorgakkoord hebben partijen in de zorg samen met het Ministerie van VWS onder andere afspraken gemaakt over gepast gebruik van dure geneesmiddelen. De werkgroep Gepast Gebruik Dure Geneesmiddelen (GGDGM) heeft als opdracht om deze afspraken uit te voeren. In de werkgroep nemen de FMS, NVZ, NFU, ZN, ZIN, Patiëntenfederatie en NFK deel, ZKN is agendalid. De werkgroep is één van de werkgroepen die valt onder de landelijke overlegtafel over dure geneesmiddelen met VWS als voorzitter (het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen, LODG).

 Het beoogd resultaat is dat uiterlijk in 2026 gepast gebruik van dure geneesmiddelen onderdeel is van het reguliere zorgproces. Om dit te bereiken sluit de werkgroep aan bij de werkwijze van de cyclus van gepast gebruik. Dit doet de werkgroep voor dure geneesmiddelen die al in het basispakket zitten en voor dure geneesmiddelen die nog moeten instromen in het basispakket. Activiteiten in lijn met de ZE&GG werkwijze zijn:

  • het agenderen van kansrijk onderzoek naar gepast gebruik van dure geneesmiddelen;

  • het onderzoeken van gepast gebruik van dure geneesmiddelen (zorgevaluaties);

  • het (de)implementeren op basis van de resultaten van gepast gebruik onderzoek in de praktijk;

  • het monitoren in hoeverre implementatie van de resultaten in de praktijk plaatsvindt.

Dit alles om ervoor te zorgen dat patiënten de meest passende dosering, dosisinterval en behandelvolgorde van een duur geneesmiddel krijgen.

Het LODG en VWS hebben de ZE&GG projectorganisatie gevraagd om de werkgroep GGDGM te ondersteunen en te coördineren om dit resultaat te realiseren. De werkgroep komt sinds september 2023 elke twee weken fysiek samen om hieraan te werken.

Wil je meer weten over wat de werkgroep allemaal doet? Neem dan contact op met PO-ZE&GG via info@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.

Leading the Change

Leading the Change (LtC) is te beschouwen als de proeftuin of voorloper van ZE&GG. LtC is eind 2016 gestart als programma met een vijfjarenplan om zorgevaluatie en het verspreiden en toepassen van nieuwe kennis uit zorgevaluatie onderdeel te laten worden van de dagelijkse praktijk.

Vanaf 2020 is LtC steeds intensiever gaan samenwerken met het programma ZE&GG. Op uitvoeringsniveau werkt het team van LtC nauw samen met het team van ZE&GG. De geleerde lessen van LtC worden meegenomen bij het programma ZE&GG

Het programma wordt volledig gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland. De Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland zijn vertegenwoordigt in de werkgroep die het project stuurt.

Zorgevaluatie Nederland

Het trialbureau Zorgevaluatie Nederland ondersteunt projectleiders van studies gefinancierd door LtC en het programma ZE&GG bij de opzet, uitvoer en afronding van zorgevaluaties. Ook kent het een eigen website Zorgevaluatienederland.nl waarop informatie op het niveau van de individuele zorgevaluaties te vinden is.