ZE&GG presenteert top 10 kennisvragen zorgevaluatie medisch specialistische zorg van 2020

Zorgevaluatie kennisvragen

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) presenteert de top 10 kennisvragen van 2020 binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. Deze kennisvragen zijn gezamenlijk opgesteld door de samenwerkende partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ).

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) presenteert de top 10 kennisvragen van 2020 binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. Deze kennisvragen zijn gezamenlijk opgesteld door de samenwerkende partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA). Om de vragen te kunnen beantwoorden is op 4 december 2020 een gerichte subsidieronde geopend bij strategisch partner ZonMw. Met de beantwoording van deze 10 vragen levert ZE&GG een belangrijke bijdrage aan de bewezen beste zorg voor patiënten.

Samenstellen top 10 kennisvragen zorgevaluatie
Een belangrijk onderdeel van het programma ZE&GG is het gezamenlijk vaststellen van kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is.
Aan de hand van reeds vastgestelde prioriteringscriteria is op basis van 268 door de HLA-partijen aangeleverde kennisvragen een selectie gemaakt van de 10 meest belangrijke vragen. Op basis van deze vragen gaan de partijen gezamenlijk aan de slag met zorgevaluatie.

Wat zijn de kennisvragen?
De kennisvragen hebben betrekking op medisch specialistische zorg en/of verpleegkundige zorg. Verschillende specialismen komen daarbij aan bod en de HLA-partijen werken samen aan de beantwoording van een kennisvraag. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken wat de beste behandeling is voor slikproblemen bij kwetsbare ouderen door huisartsen, logopedisten en KNO-artsen. De top 10 bevat ook een uitgebreide kennisvraag over het effect van het personaliseren van nazorg bij kanker waarbij chirurgen, verpleegkundig specialisten, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen en huisartsen onder andere kijken naar de kwaliteit van leven van de patiënt.

Doel van de kennisvragen
Met het beantwoorden van deze kennisvragen willen de HLA-partijen een belangrijke volgende stap zetten in het gepast gebruik van zorg. Door het evalueren van zorg (zorgevaluatie) krijgen we een beter inzicht in welke zorg voor welke patiënt het meest gepast is. Door de implementatie van de uitkomsten van deze zorgevaluatie kunnen patiënten rekenen op de bewezen beste zorg. Daarnaast besteden we de beperkt beschikbare mensen en middelen in de zorg dan zo optimaal mogelijk.

Subsidieoproep door ZonMw
Op 4 december 2020 is voor de top 10 kennisvragen een subsidieoproep op uitnodiging opengesteld door ZonMw. De HLA-partners die een kennisvraag uit de top 10 hebben ingediend, komen in aanmerking voor een subsidie voor de uitvoer van hun onderzoek. Op de website van ZonMw staat meer informatie over het indienen van de aanvraag, zoals de voorwaarden, sluitingsdata en beoordelingscriteria.

Top 10 kennisvragen medisch specialistische zorg 2020

In willekeurige volgorde een omschrijving van de 10 geformuleerde kennisvragen.

  1. Wat is het effect van het personaliseren van de nacontrole en nazorg bij kanker? Hierbij wordt onder andere gekeken naar de effectiviteit van de nacontrole/ nazorg en op de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt.
  2. Wat is de beste behandeling voor mannen met hoog risico prostaatkanker als we kijken naar kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en progressieve overleving?
  3. Kan een preoperatief Multi Disciplinair Overleg (MDO) onnodige operaties en complicaties voorkomen en de kwaliteit van leven verhogen voor hoog-risico patiënten?
  4. Wat is het meest kosteneffectieve diagnostische traject bij patiënten met stabiele pijn op de borst?
  5. Wat zijn de effecten van passende zorg in de laatste levensfase (advanced life care planning) en het samen beslissen van patiënt en arts (shared decision making) bij patiënten met dementie?
  6. Wat is de beste behandeling voor slikproblemen bij kwetsbare ouderen?
  7. Wat is de effectiviteit van verschillende systemische behandelingen en lichttherapie bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE)?
  8. Wat zijn bij katheter geassocieerde urineweginfecties (UWI) veilige en effectieve behandelalternatieven voor antibiotica?
  9. Leidt een reductie in de hoeveelheid geneesmiddelen of een verlaging van de dosis van geneesmiddelen tot een betere kwaliteit van leven bij eenzelfde levensduur bij ouderen?
  10. Hoe zinvol zijn statines voor oudere patiënten (> 70 jaar) met een doorgemaakte TIA in relatie tot het voorkomen van recidieven en de kwaliteit van leven?

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.