Kennis over gepast gebruik naar de klinische praktijk: alle partijen aan zet

Patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, hebben een agenda opgesteld van implementeerbare kennis over gepast gebruik. Partijen zijn het erover eens: deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Samenwerken is daarbij noodzakelijk.

Kennis over gepast gebruik gebundeldMet zorgevaluatie wordt bestaande zorg geëvalueerd en antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest passend is. Er wordt veel onderzoek gedaan naar gepast gebruik van zorg. Dat is nodig omdat veel zorg nog onvoldoende is geëvalueerd en dus niet wetenschappelijk is vastgesteld wat de best passende zorg is voor de patiënt. Alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Tegelijkertijd is er veel kennis over gepast gebruik die nog onvoldoende de klinische praktijk bereikt. Daarom komt Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met een implementatieagenda. Op de agenda staat kennis van gepast gebruik over ruim 100 onderwerpen van verschillende initiatieven vanuit de ZE&GG partijen. Het in de dagelijkse praktijk toepassen van deze kennis over gepast gebruik moet ertoe leiden dat patiënten de bewezen beste zorg krijgen en dat de beschikbare mensen en middelen in de medisch specialistische zorg optimaal ingezet worden.

Implementatieagenda als basis voor het gesprek over gepast gebruikDe implementatieagenda is een handvat en startpunt om samen mee aan de slag te gaan. ‘Met de implementatieagenda beschikt iedereen over dezelfde informatie’, vertelt Sjoerd Repping voorzitter van ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC. ‘Zorgaanbieders en zorgverleners kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is en hoe monitoring plaatsvindt.’

Hulp bij implementatieSamenwerking tussen alle partijen in de medisch specialistische zorg is nodig om de kennis uit de implementatieagenda beter en sneller naar de dagelijkse klinische praktijk te brengen. ‘We zijn daarbij realistisch, want we weten dat dit niet vanzelf gaat. Daar is tijd, aandacht en samenwerking voor nodig. Wij gaan dat proces faciliteren’, zegt Repping. Zo gaat ZE&GG voor een aantal onderwerpen de voortgang van de implementatie inzichtelijk maken en monitoren middels spiegelinformatie. Deze informatie maakt inzichtelijk waar de kennis al wel en waar de kennis (nog) niet is geïmplementeerd. Dit vormt de objectieve basis om gezamenlijk de implementatie te versnellen. De eerste spiegelinformatie is komende zomer beschikbaar. Daarnaast komt ZE&GG met een implementatieplatform, waarop alle bestaande én nog te ontwikkelen implementatiekennis en -instrumenten bij elkaar komen. ‘Dit wordt een leer- en deelplek over implementatie van kennis van gepast gebruik. Is alle kennis over gepast gebruik voldoende duidelijk en concreet? Van welke implementatievoorbeelden kunnen we leren? Welke belemmeringen zijn er en hoe los je die op? En hoe neem je patiënten daarin mee? Ook die ervaringen krijgen een plek op het platform’, sluit Repping af.

Cirkel van gepast gebruikIn de praktijk blijkt het doen van zorgevaluatie en het implementeren van gepast gebruik een hele opgave. Zo is het financieren van onderzoek, het vinden van voldoende patiënten die mee willen doen aan onderzoek en het registeren van onderzoeksgegevens veel werk. Na afronding van het onderzoek duurt het vervolgens lang voordat onderzoeksgegevens gepubliceerd zijn en richtlijnen en aanbevelingen zijn aangepast. Dat moet beter, vinden alle hoofdlijnenakkoord partijen in de medisch-specialistische zorg die samenwerken in het programma ZE&GG. In 2024 moet zorgevaluatie en gepast gebruik een onderdeel zijn van de reguliere zorgverlening waarbij geëvalueerd wordt volgens een gezamenlijke agenda, evaluatieonderzoek efficiënt wordt uitgevoerd en uitkomsten snel en effectief in de praktijk worden gebracht. De implementatieagenda is een van de acties die daarin past. Alle acties die de hoofdlijnenakkoord partijen hebben afgesproken zijn terug te vinden in de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

Raadplegen implementatieagendaDe implementatieagenda is hier te downloaden. Ook is het mogelijk een selectie te downloaden aan de hand van filters, waaronder initiatief, specialisme, type interventie en lokale of landelijke verantwoordelijkheid. Per kennisonderwerp wordt de verbetering omschreven en vermeld waar meer informatie te vinden is.

Wie is ZE&GG?Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle hoofdlijnenakkoord partijen: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorginstituut Nederland faciliteert en monitort het programma en ZonMw is strategisch partner.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.