Impact coronacrisis op activiteiten ZE&GG

De medisch specialistische zorg richtte zich de afgelopen weken vrijwel volledig op het managen van de COVID-19-crisis. Inmiddels komt het gesprek en de organisatie op gang over het stroomlijnen van de reguliere zorg die hierdoor is uitgesteld. De coronacrisis heeft ook impact op de activiteiten van ZE&GG. In dit stuk lichten we dat toe. U leest ook waar onze prioriteit nu ligt: het delen van kennis over gepast gebruik.

De medisch specialistische zorg richtte zich de afgelopen weken vrijwel volledig op het managen van de COVID-19 crisis. Inmiddels komt het gesprek en de organisatie op gang over het stroomlijnen van de reguliere zorg die door de coronacrisis is uitgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begin april gevraagd om de reguliere urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. De NZa heeft met verschillende partijen, waaronder ZE&GG, gesproken over het verder op gang brengen van deze zorg.

Invloed op activiteiten van ZE&GGZE&GG is een samenwerkingsverband van alle partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ). De coronacrisis vraagt veel focus, tijd en aandacht van deze partijen en er ligt veel druk op de personen op de werkvloer. Omdat een aantal van de ZE&GG-activiteiten gericht zijn op of input nodig hebben van deze medisch specialistische werkvloer zorgt de COVID-19-crisis ervoor dat we een aantal ZE&GG-acties moeten temporiseren of anders moeten vormgeven. Op deze manier kunnen zorgverleners hun energie richten op de zorg van patiënten met COVID-19.

Hulp bij implementeren gepast gebruik van de reguliere zorg heeft onze prioriteitEnkele dagen voor de intelligente lockdown werd aangekondigd, presenteerden wij vanuit ZE&GG een agenda van implementeerbare kennis over gepast gebruik, met daarop ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik. Nu er weer wat ruimte begint te komen om uitgestelde zorg op te pakken, willen we zorgaanbieders en zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg handvatten bieden bij het maken van de ingewikkelde keuzes waar zij voor staan. Zoals: ‘Welke zorg krijgt prioriteit?’ en ‘Wat kan anders georganiseerd worden?’ ‘Welke zorg is gepast en welke niet?’. Kennis over gepast gebruik in de medisch specialistische zorg kan helpen bij het maken van deze keuzes. Want als je weet welke zorg meerwaarde heeft en welke niet, is het net iets makkelijker kiezen. We gaan, waar mogelijk, deze kennis zo concreet mogelijk maken voor het veld zodat het ook echt bruikbaar is bij de opschaling van deze zorg. We doen dit samen met de wetenschappelijke verenigingen, ondersteund door alle andere HLA-partijen. Daar ligt nu onze prioriteit.

Ontwikkelen van spiegelinformatieDe ontwikkeling van spiegelinformatie vindt doorgang. Spiegelinformatie wordt gegenereerd op basis van bestaande data en moet inzichtelijk maken hoe zorgaanbieders overgaan tot implementatie. Door zich te spiegelen kunnen zij hun eigen veranderprocessen met elkaar vergelijken. Echter, de inbreng van medisch specialisten is hierin van groot belang. Die geven we uiteraard de tijd en ruimte die ze nodig hebben, want wat niet gaat dat gaat niet. Ondertussen gaan we wel door met de voorbereidingen. Spiegelinformatie gaat ook helpen bij het in beeld krijgen van de veranderingen die er plaats vinden en hebben gevonden tijdens de COVID-19 crisis.

Subsidieronde 2019 loopt volgens planning doorIn oktober 2019 openden ZE&GG en ZonMw samen een extra subsidieronde voor zorgevaluatie. In deze subsidieronde konden projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up worden ingediend. Op 17 maart 2020 zijn 23 geprioriteerde project ideeën ingediend. Honorering vindt voor de zomer 2020 plaats.

Subsidieronde 2020 wordt uitgesteldVoor de subsidieronde 2020 zijn alle HLA-partijen door ZE&GG uitgenodigd om hun belangrijkste kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg aan te leveren. Gezien de coronacrisis schuiven we de deadline hiervoor op tot 1 september. Na ontvangst van deze kennisvragen gaan we prioriteren en komen we tot een top 10 van onderwerpen voor de collectieve handelingsagenda. Daarna zal er voor deze onderwerpen een specifieke oproep voor evaluatieonderzoek uit gaan. Zodra we zicht hebben op een nieuwe planning, vermelden we dat.

EvaluatieonderzoekVeel ziekenhuizen hebben hun klinisch onderzoek grotendeels stilgelegd. Dit heeft effecten op de inclusies voor evaluatieonderzoek. Ondertussen kunnen we wel door met de ontwikkeling van de inclusiemonitor. Met de inclusiemonitor willen we voor alle partijen inzichtelijk maken welk evaluatieonderzoek er loopt, welke zorgaanbieders daaraan deelnemen en hoeveel patiënten er door zorgaanbieders geïncludeerd worden.

De subsidieronde Inclusieversneller 2020, die als doel heeft bestaande evaluatieonderzoeken te versnellen, ondervindt vooralsnog geen hinder omdat de ronde gericht verstuurd is aan projectleiders van bestaande studies. Wel kan het zo zijn dat er met name ingediend gaat worden in de 2e ronde (deadline september).

De acties gericht op het wegnemen van belemmeringen, met name die op niveau van de (interpretatie van) wet- en regelgeving, vinden gewoon doorgang. Alle betrokken partijen (CCMO, NVMETC, VWS, IGJ) zijn gecommitteerd om dit met elkaar op te pakken.

SysteeminbeddingDe stappen die we ondernemen bij systeeminbedding ondervinden ook geen hinder op dit moment. Dit gaat concreet over de volgende zaken: de toepassingen en toegankelijkheid van data, de rol van de maatschappij in het programma, het creëren van draagvlak voor de benodigde systeemveranderingen door eenduidige en heldere communicatie en het regelen van structurele financiering van de Cirkel van Gepast Gebruik.

Reageer op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.