LIMONCELLO

De zorgevaluatie LIMONCELLO bekijkt of medicatie gerelateerde heropnames in het ziekenhuis voorkomen kunnen worden bij oudere mensen met polyfarmacie (het gelijktijdig gebruik van meerdere verschillende geneesmiddelen). In de studie wordt onderzocht of een integrale medicatiezorg door een team van arts en apotheker hier positief aan bij kan dragen. De (kosten)effectiviteit van deze multidisciplinaire medicatiezorg wordt vergeleken met standaardzorg.

Achtergrond

Het is bekend dat veel opnames van ouderen in het ziekenhuis het gevolg zijn van fouten bij het voorschrijven van lange lijsten medicatie door meerdere artsen. In het Limoncello (Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple) project werken de 8 UMC’s samen met 8 grotere niet-academische ziekenhuizen. We zoeken uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die vanwege bijwerkingen van medicatie opgenomen worden in het ziekenhuis beter begeleid kunnen worden. In dit project zal een team bestaande uit een arts en apotheker bij hoog risicopatiënten in nauw overleg met de patiënt en eventuele mantelzorger de ontslagmedicatie gaan optimaliseren en coördineren. Daarbij wordt contact gezocht met de huisarts, de openbare apotheker en alle behandelaren. Doel is dat deze patiënten daarna minder vaak opgenomen worden, de kwaliteit van leven van de patiënten beter wordt en er wordt gekeken of patiënten minder medicatie nodig hebben.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Bespreek dit onderwerp op de HUB

De ZE&GG HUB is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.