Reguliere zorgprocessen

Met reguliere zorgprocessen bedoelen we alle processen die de (dagelijkse) praktijk in de zorg vormgeven.

We willen dat Zorgevaluatie en Gepast Gebruik een vast onderdeel vormen van de reguliere zorgprocessen. Dit betekent dat het structureel doorlopen van alle stappen van de Cirkel van Gepast gebruik onderdeel wordt van het doen en laten van alle partijen in de medisch specialistische zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen, pakketbeslissingen van het Zorginstituut, inkoopafspraken tussen zorgaanbieders en -verzekeraars en vooral het dagelijks handelen van zorgverleners en patiënten.

Implementatie via inkoopafspraken 

Zorgaanbieders en -verzekeraars maken met elkaar afspraken over welke zorg geleverd en gedeclareerd wordt en welke vergoeding daar tegenover staat. Sinds 2021 is de ZE&GG Implementatieagenda onderdeel van deze inkoopafspraken. Zo wordt de implementatie geborgd. Met behulp van spiegelinformatie kunnen zorgaanbieders zien welke onderwerpen van de Implementatieagenda al bij hen geïmplementeerd zijn en welke nog aandacht behoeven. Daar wordt vervolgens een plan van aanpak voor opgesteld dat door de NVZ en ZN via ZE&GG gemonitord wordt. Door zorgaanbieders van elkaar te laten leren wordt dit proces verder versneld. 

Andere processen 

Naast richtlijnen, pakketbeslissingen en inkoopafspraken wordt gekeken welke andere processen, kaders of structuren aangepast moeten worden om de cirkel van gepast gebruik maximaal vanzelfsprekend te laten zijn. Zijn de wettelijke kaders toereikend? Zijn de juiste (financiële) prikkels aanwezig? Is de juiste structuur bij zorgaanbieders aanwezig? Het moet zo zijn dat deelname aan zorgevaluatie en toepassen van gepast gebruik loont. Dat is nu vaak niet het geval doordat zorg bekostigd wordt die niet bewezen effectief is en de extra inspanningen die nodig zijn voor zorgevaluatie niet of beperkt worden gefinancierd. Dat maakt dat het makkelijker is voor iedereen om niet deel te nemen aan zorgevaluatie. Dat moet anders. Tevens is het van belang dat er structurele processen komen voor zorgevaluatie en gepast gebruik, i.p.v. tijdelijke aparte projecten. De tijdelijke aparte projecten worden meestal gefinancierd met (tijdelijke) subsidies. Door die tijdelijke financiering te vervangen met een (stabiele) bekostiging die aansluit bij de bekostiging van (ziekenhuis)zorg, gaan er andere prikkels ontstaan. Zowel bij zorgverzekeraars als bij zorgaanbieders (instelling), bij zorgprofessionals, bij afdelingshoofden en besturen etc. Dit zijn een aantal van de zaken waar de HLA-MSZ partijen samen aan werken om zorgevaluatie en gepast gebruik in te bedden in de reguliere zorgprocessen.

Deel kennis op de HUB

De ZE&GG Hub is het samenwerkingsplatform voor alle aangesloten partijen van het programma ZE&GG.

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang het nieuws over ZE&GG in je inbox.

Inschrijven voor nieuwsbrief